Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IX sesja Rady Miejskiej w Białej

Obrady rozpoczęto 2019-11-28 o godz. 12:04:54, a zakończono o godz. 15:01:26 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Roman Barysz
 2. Jacek Czerwiński
 3. Marek Klinke
 4. Józef Roden
 5. Irena Wotka
 6. Maria Moszczeńska
 7. Małgorzata Fluder
 8. Gabriela Neugebauer
 9. Mariusz Kwoczek
 10. Andrzej Osiewacz
 11. Damian Tarnowski
 12. Sabina Gorek
 13. Alfred Krupa

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

przyjęcie protokołu (12:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Roman Barysz, Mariusz Kwoczek, Józef Roden, Gabriela Neugebauer, Alfred Krupa, Damian Tarnowski, Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Jacek Czerwiński, Sabina Gorek, Maria Moszczeńska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Mateusz Kosiński, Adrian Harnys

aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała;

Uchwała NR IX.101.2019 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała; (13:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mariusz Kwoczek, Roman Barysz, Gabriela Neugebauer, Alfred Krupa, Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Sabina Gorek, Andrzej Osiewacz, Józef Roden, Maria Moszczeńska, Adrian Harnys, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mateusz Kosiński

zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.;

Uchwała NR IX.102.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r. (13:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Roman Barysz, Adrian Harnys, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Damian Tarnowski, Mariusz Kwoczek, Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Alfred Krupa, Irena Wotka, Jacek Czerwiński, Sabina Gorek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Maria Moszczeńska, Józef Roden
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mateusz Kosiński

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019 -2028

Uchwała Nr IX.103.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019-2028 (13:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Adrian Harnys, Roman Barysz, Sabina Gorek, Damian Tarnowski, Gabriela Neugebauer, Irena Wotka, Jacek Czerwiński, Andrzej Osiewacz, Mariusz Kwoczek, Małgorzata Fluder, Marek Klinke, Alfred Krupa
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Józef Roden, Maria Moszczeńska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mateusz Kosiński

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii;

Uchwała Nr IX.104.2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii; (13:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Adrian Harnys, Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Alfred Krupa, Roman Barysz, Marek Klinke, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Damian Tarnowski, Jacek Czerwiński, Józef Roden, Maria Moszczeńska, Małgorzata Fluder, Sabina Gorek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mateusz Kosiński

wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała;

Uchwała Nr IX.105.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała; (14:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Sabina Gorek, Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys, Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Andrzej Osiewacz, Roman Barysz, Marek Klinke
 • PRZECIW (2):
  Gabriela Neugebauer, Damian Tarnowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Maria Moszczeńska, Józef Roden
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mateusz Kosiński

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z terenów sportowo – rekreacyjnych będących własnością gminy Biała

Uchwała Nr IX.106.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z terenów sportowo – rekreacyjnych będących własnością gminy Biała (14:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Adrian Harnys, Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Roman Barysz, Damian Tarnowski, Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Sabina Gorek, Józef Roden, Irena Wotka, Maria Moszczeńska, Jacek Czerwiński, Andrzej Osiewacz, Alfred Krupa
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mateusz Kosiński

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Biała, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Biała, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;

Uchwała Nr IX.107.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Biała, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Biała, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (14:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys, Marek Klinke, Alfred Krupa, Jacek Czerwiński, Damian Tarnowski, Roman Barysz, Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Andrzej Osiewacz, Maria Moszczeńska, Józef Roden
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mateusz Kosiński

rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok;

Uchwała Nr IX.108.2019 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok; (14:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Adrian Harnys, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Sabina Gorek, Alfred Krupa, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Józef Roden, Andrzej Osiewacz, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mateusz Kosiński

utworzenia na terenie gminy Biała ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+

Uchwała Nr 109.2019 w sprawie utworzenia na terenie gminy Biała ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+ (14:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Jacek Czerwiński, Adrian Harnys, Andrzej Osiewacz, Gabriela Neugebauer, Roman Barysz, Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Józef Roden, Alfred Krupa, Sabina Gorek, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mateusz Kosiński

określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie;

Uchwała NR IX.110.2019 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie (14:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Roman Barysz, Andrzej Osiewacz, Adrian Harnys, Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Sabina Gorek, Alfred Krupa, Jacek Czerwiński, Józef Roden, Irena Wotka, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mateusz Kosiński

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania;

Uchwała NR IX.111.2019 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania; (14:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Adrian Harnys, Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Roman Barysz, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Alfred Krupa, Sabina Gorek, Gabriela Neugebauer, Jacek Czerwiński, Andrzej Osiewacz, Maria Moszczeńska, Józef Roden, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mateusz Kosiński

określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych;

Uchwała Nr IX.112.2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych; (14:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Roman Barysz, Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys, Małgorzata Fluder, Marek Klinke, Sabina Gorek, Gabriela Neugebauer, Józef Roden, Alfred Krupa, Irena Wotka, Maria Moszczeńska, Jacek Czerwiński, Damian Tarnowski, Andrzej Osiewacz
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mateusz Kosiński

przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Uchwała Nr 113.2019 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; (14:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marek Klinke, Adrian Harnys, Mariusz Kwoczek, Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Sabina Gorek, Andrzej Osiewacz, Alfred Krupa, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska, Małgorzata Fluder, Józef Roden, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mateusz Kosiński

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Biała.

Uchwała Nr IX.114.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Biała. (14:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Adrian Harnys, Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Małgorzata Fluder, Jacek Czerwiński, Roman Barysz, Irena Wotka, Sabina Gorek, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska, Alfred Krupa, Damian Tarnowski, Józef Roden
 • BRAK GŁOSU(1):
  Mateusz Kosiński


Zakończono sesję (15:01:26)