Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2019

Termin: 19.12.2019, g. 12:00

Miejsce: Urząd Miejski w Białej

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2020-2028

   PDFProjekt uchwały NR X.115.2019.pdf

  2. uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2020

   PDFProjekt uchwały Nr X.116.2019.pdf

  3. zmian do budżetu Gminy Biała na 2019 r.

   PDFProjekt uchwały Nr X.117.2019.pdf

  4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Biała na lata 2019 -2028

   PDFProjekt uchwały Nr X.118.2019.pdf

  5. nie wygasania wydatków w roku 2019;

   PDFProjekt uchwały Nr X.119.2019.pdf

  6. o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączniku;

   PDFProjekt uchwały Nr X.120.2019.pdf

  7. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2020 rok;

   PDFProjekt uchwały Nr X.121. 2019.pdf

  8. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której powstają odpady komunalne;

   PDFProjekt uchwały Nr X.122.2019.pdf

  9. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego;

   PDFProjekt uchwały Nr X.123.2019.pdf

  10. ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków, obowiązującej na terenie miasta i gminy Biała;

   PDFProjekt uchwały Nr X.124.2019.pdf

  11. ustalenia regulaminu korzystania z budynku Centrum Społeczno- Kulturalnego w Białej

   PDFProjekt uchwały Nr X.125.2019.pdf

  12. uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2020 r.

   PDFProjekt uchwały Nr X.126.2019.pdf

 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. Zakończenie.