Przejdź do treści strony WCAG

Informacje podstawowe

Strona archiwalna

 

Co to jest organizacja pozarządowa?

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zdefiniowała organizacje pozarządowe jako niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.

 Kto może założyć stowarzyszenie?

Stowarzyszenie mogą założyć osoby pełnoletnie, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby małoletnie (czyli od 16 do 18 lat), chociaż nie mogą samodzielnie zakładać stowarzyszenia, mogą do nich należeć. Prawo do założenia stowarzyszenia przysługuje zarówno obywatelom polskim, jak i cudzoziemcom.

Rodzaje stowarzyszeń.

Zanim podejmiecie decyzję o założeniu stowarzyszenia należy zastanowić się, jakie cele Wam przyświecają i jakimi metodami będziecie je realizować. Od tego zależy bowiem wybór formy stowarzyszenia. Wyróżnia się dwa typy stowarzyszeń:

  • stowarzyszenia rejestrowe;
  • stowarzyszenia zwykłe.

Jak założyć stowarzyszenie rejestrowe?

Aby założyć stowarzyszenie rejestrowe musi zebrać się przynajmniej 15 osób (tzw. zebranie założycielskie). Muszą one podjąć uchwałę o powołaniu stowarzyszenia, uchwalić statut oraz wybrać komitet założycielski. Jeżeli stowarzyszenie ubiega się o status organizacji pożytku publicznego, wówczas statut stowarzyszenia musi zawierać jeszcze dodatkowe postanowienia. Stowarzyszenie rejestrowe uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działanie z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sadowego dzięki czemu mogą nabywać prawa i obowiązki. W praktyce oznacza to, że stowarzyszenie takie będzie mogło podpisywać umowy o wynajem lokalu, umowy o dzieło, umowę o pracę, gdy będzie chciało zatrudnić pracowników, a także posiadać własne konto bankowe.

Jak założyć Stowarzyszenie zwykłe?

Stowarzyszenia zwykłe nie rejestrują się w Krajowym Rejestrze Sądowym, tylko u starosty, które mogą utworzyć co najmniej 3 osoby fizyczne i nie ma ono osobowości prawnej, realizuje cel społeczny, w oparciu o uchwalony regulamin.  Osoby prawne nie mogą być założycielami ani członkami stowarzyszenia zwykłego. Osoby zakładające stowarzyszenie zwykłe, decydują, jaka będzie nazwa stowarzyszenia i po co ono powstaje (jaki jest jego cel). Ustalają też, gdzie stowarzyszenie ma swoją siedzibę jaki ma teren działania oraz określają regulamin działalności. Wybierają również przedstawiciela, który będzie reprezentował stowarzyszenie. Następnie zgłaszają (pisemnie) utworzenie stowarzyszenia do organu nadzorującego.  Aby stowarzyszenie zostało wpisane do ewidencji starosty musi złożyć u niego odpowiednie dokumenty.

Jak założyć fundację?

Niezbędne dla powołania fundacji i rozpoczęcia przez nią działalności są:

  1. Ustalenie wysokości funduszu założycielskiego;
  2. Opracowanie statutu, czyli dokumentu określającego organizację i sposób działania fundacji;
  3. Zarejestrowanie fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Dwa pierwsze kroki należą zasadniczo do fundatora (zasadniczo, bo fundator może wyznaczyć pełnomocnika, który będzie działał w jego imieniu, a wniosek do KRS może złożyć też zarząd).

 


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski wBiałej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Pryszcz
Data wytworzenia: 2011-12-08