Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Uchwała Nr III.39.2011
Rady Miejskiej w Białej

z dnia 10 lutego 2011 r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 zm. Dz. U. Nr 180 poz. 1495 z 2006 Dz.U. Nr 144 poz. 1042 z 2008 Dz. U. Nr 223 poz. 1464 z 2009 Dz. U. Nr 18 poz. 97 Dz. U. Nr 79 poz. 666 Nr 92 poz. 753 Nr 215 poz. 1664 z 2010 Dz. U. Nr 47 poz. 278) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Biała, stanowiące załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


Robert Roden

 

 

Załącznik do Uchwały Nr III.39.2011
Rady Miejskiej w Białej
z dnia 10 lutego 2011 r.

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym: 

a) posiadać atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą w sposób humanitarny wyłapywane i które nie stwarzają zagrożenia dla ich życia i zdrowia, 

b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, który posiada: 

- odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie klatek w ilości równej co najmniej sześciu, odpowiadających wielkością średniej wielkości zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatek w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację, 

- zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi, 

- dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie, 

- podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny, 

2) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko- weterynaryjną, 

3) posiadać doświadczenie w zakresie technicznego oraz technologicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

4) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stale świadczenie usług, 

5) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska. 

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami w szczególności: 

1) zaświadczeniem o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpisem Krajowego Rejestru Sądowego, 

2) tytułem prawnym potwierdzającym fakt posiadania pojazdu o którym mowa w ust.1.pkt. 1b, 

3) umową o stałej współpracy z weterynarzem, 

4) umową o świadczenie usług, jeżeli takowe były świadczone przez przedsiębiorcę w innej przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, 

5) świadectwem szkolnym, dyplomem szkoły wyższej lub też ich odpisami, osób o których mowa w ust.1 pkt. 4, 

6) odpisem z księgi wieczystej, umową najmu lub dzierżawy nieruchomości, o której mowa w ust.1 pkt. 5. 

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania: 

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, 

2) posiadać tytuł prawny do terenu na którym prowadzona ma być działalność o której mowa w pkt.1, 

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), 

4) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym, 

5) posiadać zadaszony obiekt z odpowiednio wydzielonymi boksami (budami) w których bezdomne zwierzęta będą przebywać. 

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami. 

3. Przepis § 1 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania: 

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, 

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność o której mowa w pkt.1, 

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), 

4) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym, 

5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części, 

6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem, 

7) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części. 

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami. 

3. Przepis § 1 ust. 2 stosuje się odpowiednio.