Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Lipowej 1 w Białej.

§1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ulicy Lipowej 1 w Białej prowadzonego przez Gminę Biała – Urząd Miejski w Białej.

§2. Uchylony Uchwałą Nr XXI.260.2021 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 września 2021.

§3. Zasady przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 1. Korzystający z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mogą być dostarczane odpady gromadzone w sposób selektywny pochodzące z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Białą.
 3. Przed umieszczeniem odpadów w pojemnikach na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostarczający zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu obsłudze punktu. W przypadku dostarczenia przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia o fakcie tym również musi być poinformowana obsługa punktu.
 4. Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzi ewidencję dostarczanych odpadów z uwzględnieniem:
  1. danych dostarczającego odpady,
  2. miejsca pochodzenia odpadów (adres),
  3. ilości poszczególnych frakcji odpadów,
 5. W celu weryfikacji informacji obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych może żądać okazania dokumentu potwierdzającego zameldowanie na terenie Gminy Biała lub dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłaty w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Biała.
 6. Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ma prawo domagania się wyjaśnień, a w szczególności podania źródła pochodzenia dostarczanych odpadów. W przypadku jeżeli ta sama osoba dostarcza odpady z dużą częstotliwością - kilkukrotnie w ciągu dnia lub kilkunastokrotnie w ciągu miesiąca zachodzi podejrzenie, że dostarczane odpady pochodzą z prowadzonej działalności gospodarczej.
 7. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być:
  1. posortowane, tak aby mieszkaniec przywożący kilka rodzajów odpadów, mógł je w łatwy sposób umieścić w odpowiednich pojemnikach i kontenerach. Powyższe nie dotyczy oddzielania ram okiennych od szyb,
  2. umieszczane przez dostarczającego we wskazanych przez obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oznaczonych pojemnikach, kontenerach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska. Odpady dostarczone w workach muszą być z nich wysypane do wskazanych pojemników a worki umieszczone w oddzielnym pojemniku. Odpady płynne w pojemnikach zbiorczych umieszcza obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  3. osoby dostarczające odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zobowiązane są do samodzielnego uprzątnięcia terenu w przypadku zanieczyszczenia wskutek rozładunku,
  4. pracownicy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazują jedynie miejsce gdzie należy je donieść i w którym oznakowanym miejscu umieścić, z zastrzeżeniem pkt. d poniżej,
  5. pracownicy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych udzielają pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym przy umieszczaniu odpadów w miejscach wskazanych do ich zbierania,
  6. odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili dostarczenia,
  7. opony dostarczone do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mogą pochodzić wyłącznie z pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 tony,
  8. odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RTV/AGD) muszą być kompletne (w całości),
  9. odpady biodegradowalne (zielone) dostarczane w workach należy wyrzucić bez opakowań (worków),
 8. Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku:
  1. jeśli rodzaj i ilość dostarczonych odpadów wykracza poza zakres funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
  2. brak jest możliwości stwierdzenia rodzaju deponowanych odpadów,
  3. odpady zostały dostarczone w sposób nieposegregowany,
  4. ilość dostarczanych odpadów oraz ich skład (nietypowy dla prac domowych) wskazuje na ich pochodzenie z prowadzonej działalności gospodarczej w tym z produkcji rolniczej, budowy, remontu lub rozbiórki obiektów budowlanych wymagających zezwoleń,
  5. pochodzących od podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbiórki i transportu odpadów,
  6. jeżeli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi,
  7. w przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów pracownik PSZOK sporządza stosowną notatkę z uzasadnieniem odmowy.

§4.1. Rodzaje odpadów przyjmowane nieodpłatnie w Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu Odpadów (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2014 r, poz. 1923):

 • Kod odpadu: 20 01 01 - Papier, tektura,
 • Kod odpadu: 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury,
 • Kod odpadu: 20 01 39 - Tworzywa sztuczne,
 • Kod odpadu: 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych,
 • Kod odpadu: 15 01 07 - Opakowania ze szkła,
 • Kod odpadu: 20 01 02 - Szkło,
 • Kod odpadu: 15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe,
 • Kod odpadu: 20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe,
 • Kod odpadu: 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
 • Kod odpadu: 17 01 02 - Gruz ceglany,
 • Kod odpadu: 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne ni z wymienione w 17 01 06,
 • Kod odpadu: 16 01 03 - Zużyte opony,
 • Kod odpadu: 15 01 09 - Opakowania z tekstyliów,
 • Kod odpadu: 20 01 10 - Odzież,
 • Kod odpadu: 20 01 11 - Tekstylia,
 • Kod odpadu: 17 02 01 - Drewno,
 • Kod odpadu: 20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37,
 • Kod odpadu: 17 06 04 - Materiały izolacyjne,
 • Kod odpadu: 10 01 01 - Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów ( z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04),
 • Kod odpadu: 20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33*,
 • Kod odpadu: 20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,
 • Kod odpadu: 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji.

Odpady niebezpieczne:

 • Kod odpadu: 20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,
 • Kod odpadu: 20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
 • Kod odpadu: 20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
 • Kod odpadu: 20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31*,
 • Kod odpadu: 20 01 13* - Rozpuszczalniki,
 • Kod odpadu: 20 01 14* - Kwasy,
 • Kod odpadu: 20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,
 • Kod odpadu: 15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
 • Kod odpadu: 20 01 19* - Środki ochrony roślin,
 • Kod odpadu: 20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,
 • Kod odpadu: 20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne.

§5. 1. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane odpady takie jak:

 1. zmieszane odpady komunalne,
 2. odpady zanieczyszczone,
 3. materiały zawierające azbest,
 4. gaśnice i butle gazowe,
 5. szyby samochodowe,
 6. części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory itp.),
 7. części pochodzące z maszyn rolniczych ( min. opony),
 8. odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 9. odpady w opakowaniach cieknących,
 10. Odpady z działalności rolniczej (folie, worki big bag, siatka ze słomy itp.),
 11. złom,
 12. płyta bitumiczna (ondulina).

§6.1. Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

§7.1. Zasady przyjmowania przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia:

 1. mieszkańcy mogą pozostawić we wskazanym przez pracownika PSZOK miejscu stare lecz wciąż działające sprzęty, meble, zabawki, książki itp.,
 2. pozostawione rzeczy muszą być sprawne, czyste i nie mogą posiadać uszkodzeń stwarzających zagrożenie, czy niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia innych,
 3. ostateczną decyzję, o tym czy dany przedmiot nadaje się do ponownego wykorzystania podejmuje obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

§8.1. Uregulowania porządkowe i BHP:

 1. teren Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest pod stały monitoringiem,
 2. osoby korzystające z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych są zobowiązane do przestrzegania zasad BHP,
 3. na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obowiązuję całkowity zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia,
 4. dzieci w wieku do 15 lat mogą przebywać na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jedynie pod opieką osób dorosłych,
 5. wjazd pojazdem na teren Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych następuje w momencie otrzymania zgody obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
 6. kierowca pojazdu jest zobowiązany do zabezpieczenia go przed samowolnym przemieszczeniem,
 7. na czas rozładunku pojazdu silnik w pojeździe musi być unieruchomiony,
 8. w trakcie załadunku kontenerów i pojemników przez firmę komunalną na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie może przebywać żadna osoba za wyjątkiem pracownika Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 9. dostarczający odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony przez Urząd Miejski w Białej ul. Rynek 10, 48-210 Biała zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późniejszymi zmianami).

Dodatkowe informacje:

 1. Wszelkie informacje o pracy punktu można uzyskać na miejscu od pracownika Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub pod numerem telefonu 774388557.
 2. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała, pokój numer 1a, na stronie internetowej www.bip.biala.gmina.pl, a także na stronie Urzędu Miejskiego w Białej www.biala.gmina.pl.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 października 2019 roku.