Przejdź do treści strony WCAG

XI sesja Rady Miejskiej w Białej


1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. (12:07:00)

Obrady rozpoczęto 2020-02-10 o godz. 12:07:33, a zakończono o godz. 15:21:14 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Roman Barysz
 2. Jacek Czerwiński
 3. Marek Klinke
 4. Józef Roden
 5. Irena Wotka
 6. Maria Moszczeńska
 7. Małgorzata Fluder
 8. Gabriela Neugebauer
 9. Mariusz Kwoczek
 10. Andrzej Osiewacz
 11. Damian Tarnowski
 12. Mateusz Kosiński
 13. Sabina Gorek
 14. Alfred Krupa
 15. Adrian Harnys


2. Przedstawienie porządku obrad. (12:10:00)

przyjęcie porządku obrad po wprowadzonych zmianach (12:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek, Marek Klinke, Roman Barysz, Mariusz Kwoczek, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Józef Roden, Małgorzata Fluder, Damian Tarnowski, Maria Moszczeńska, Adrian Harnys


3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. (12:13:00)

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (12:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Marek Klinke, Roman Barysz, Małgorzata Fluder, Jacek Czerwiński, Adrian Harnys, Sabina Gorek, Józef Roden, Gabriela Neugebauer, Alfred Krupa, Mateusz Kosiński, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski, Irena Wotka


4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. (12:13:00)


5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji. (12:21:00)


6. Interpelacje i zapytania radnych. (12:24:00)


7. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie działania posterunku Policji w Białej za 2019 rok (12:26:00)


8. Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała za 2019 rok (12:33:00)


9. Podjęcie uchwał w sprawie: (12:41:00)

       a. zmian do budżetu Gminy Biała na 2020 r. ; (12:41:00)

Podjęcie uchwały Nr XI.130.2020 w sprawie zmian do budżetu gminy Biała na 2020 r. (12:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Adrian Harnys, Andrzej Osiewacz, Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Roman Barysz, Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, Jacek Czerwiński, Józef Roden, Sabina Gorek, Gabriela Neugebauer, Alfred Krupa, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski

       b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Biała na lata 2020 -2028; (12:43:00)

Podjęcie uchwały Nr XI.131.2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Biała na lata 2020 -2028 (12:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marek Klinke, Adrian Harnys, Roman Barysz, Andrzej Osiewacz, Gabriela Neugebauer, Alfred Krupa, Mariusz Kwoczek, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Jacek Czerwiński, Sabina Gorek, Józef Roden, Mateusz Kosiński, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski

       c. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O na odcinku Biała - Górka Prudnicka”; (12:45:00)

Podjęcie uchwały Nr XI.132.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O na odcinku Biała - Górka Prudnicka” (12:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marek Klinke, Alfred Krupa, Andrzej Osiewacz, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Jacek Czerwiński, Józef Roden, Roman Barysz, Irena Wotka, Sabina Gorek, Adrian Harnys, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski

       d. zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów (12:56:00)

Podjęcie uchwały Nr XI.133.2020 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów (13:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Adrian Harnys, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Małgorzata Fluder, Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Roman Barysz, Józef Roden, Sabina Gorek, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski

       e. zarządzenia na terenie Gminy Biała poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (13:00:00)

Podjęcie uchwały Nr XI.134.2020 w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Biała poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (13:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mariusz Kwoczek, Małgorzata Fluder, Adrian Harnys, Alfred Krupa, Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Gabriela Neugebauer, Irena Wotka, Marek Klinke, Józef Roden, Sabina Gorek, Damian Tarnowski, Maria Moszczeńska

Podjęcie uchwały Nr XI.134.2020 w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Biała poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (13:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mariusz Kwoczek, Małgorzata Fluder, Adrian Harnys, Alfred Krupa, Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Gabriela Neugebauer, Irena Wotka, Marek Klinke, Józef Roden, Sabina Gorek, Damian Tarnowski, Maria Moszczeńska

       f. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2020 rok; (13:02:00)

Podjęcie uchwały Nr XI.135.2020 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2020 rok (13:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marek Klinke, Małgorzata Fluder, Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Alfred Krupa, Jacek Czerwiński, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Roman Barysz, Mariusz Kwoczek, Sabina Gorek, Józef Roden, Adrian Harnys, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski

       g. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała (13:39:00)

Podjęcie uchwały Nr XI.136.2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała (13:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Alfred Krupa, Marek Klinke, Małgorzata Fluder, Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Roman Barysz, Mariusz Kwoczek, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Adrian Harnys, Sabina Gorek, Józef Roden, Jacek Czerwiński, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski

       h. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie obierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (13:41:00)

Podjęcie uchwały Nr XI.137.2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie obierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (13:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Adrian Harnys, Alfred Krupa, Sabina Gorek, Andrzej Osiewacz, Małgorzata Fluder, Roman Barysz, Marek Klinke, Irena Wotka, Mateusz Kosiński, Mariusz Kwoczek, Józef Roden, Jacek Czerwiński, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski

       i. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Biała w roku szkolnym 2019-2020 (13:44:00)

Podjęcie uchwały Nr XI.138.2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Biała w roku szkolnym 2019-2020 (13:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Alfred Krupa, Małgorzata Fluder, Roman Barysz, Adrian Harnys, Sabina Gorek, Andrzej Osiewacz, Gabriela Neugebauer, Irena Wotka, Jacek Czerwiński, Mateusz Kosiński, Maria Moszczeńska, Józef Roden, Damian Tarnowski

       j. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania (13:46:00)

Podjęcie uchwały Nr XI.139.2020 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania (13:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys, Sabina Gorek, Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Mateusz Kosiński, Gabriela Neugebauer, Alfred Krupa, Roman Barysz, Józef Roden, Jacek Czerwiński, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski

       k. przystąpienia Gminy Biała do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu i przyjęcia jego statutu; (13:48:00)

Podjęcie uchwały Nr XI.140.2020 w sprawie przystąpienia Gminy Biała do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu i przyjęcia jego statutu (13:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Sabina Gorek, Marek Klinke, Małgorzata Fluder, Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Adrian Harnys, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Andrzej Osiewacz, Roman Barysz, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Damian Tarnowski, Józef Roden
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Maria Moszczeńska

       l. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego (13:54:00)

Podjęcie uchwały Nr XI.141.2020 w sprawie o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego (13:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Alfred Krupa, Adrian Harnys, Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, Sabina Gorek, Jacek Czerwiński, Gabriela Neugebauer, Roman Barysz, Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Józef Roden, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski

       m. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na 2020 (13:56:00)

Podjęcie uchwały Nr XI.142.2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na 2020 (14:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Adrian Harnys, Alfred Krupa, Roman Barysz, Małgorzata Fluder, Sabina Gorek, Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Andrzej Osiewacz, Mariusz Kwoczek
 • PRZECIW (3):
  Damian Tarnowski, Józef Roden, Maria Moszczeńska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Gabriela Neugebauer

       n. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na 2020 r. (14:13:00)

Podjęcie uchwały Nr XI.143.2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na 2020 r. (14:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mariusz Kwoczek, Alfred Krupa, Marek Klinke, Sabina Gorek, Roman Barysz, Mateusz Kosiński, Adrian Harnys, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Irena Wotka, Józef Roden, Andrzej Osiewacz, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski

       o. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której powstają odpady komunalne (14:18:00)

Podjęcie uchwały Nr XI.144.2020 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której powstają odpady komunalne (14:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Adrian Harnys, Alfred Krupa, Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, Sabina Gorek, Gabriela Neugebauer, Irena Wotka, Roman Barysz, Andrzej Osiewacz, Maria Moszczeńska, Józef Roden, Damian Tarnowski

       p. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Prudnickiej w Białej , działka o nr ewidencyjnym gruntu 1589 km.25 (14:21:00)

Podjęcie uchwały Nr XI.145.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Prudnickiej w Białej , działka o nr ewidencyjnym gruntu 1589 km.25 (14:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Alfred Krupa, Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek, Adrian Harnys, Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Jacek Czerwiński, Irena Wotka, Roman Barysz, Mariusz Kwoczek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Maria Moszczeńska, Józef Roden, Damian Tarnowski

       q. rozpatrzenia skargi wniesionej na działanie Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łączniku (14:26:00)

Podjęcie uchwały Nr XI.146.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działanie Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łączniku (14:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Alfred Krupa, Adrian Harnys, Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Józef Roden, Sabina Gorek, Irena Wotka, Andrzej Osiewacz, Gabriela Neugebauer, Damian Tarnowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Maria Moszczeńska

       r. przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Białej (14:38:00)

Podjęcie uchwały Nr XI.147.2020 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Białej (14:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marek Klinke, Roman Barysz, Alfred Krupa, Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Jacek Czerwiński, Adrian Harnys, Sabina Gorek, Gabriela Neugebauer, Józef Roden, Małgorzata Fluder, Damian Tarnowski, Maria Moszczeńska

       s. wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Białej (14:40:00)

Głosownie za zamknięciem listy zgłaszania kandydatów na przewodniczącego Komisji Skarg, wniosków i Petycji (14:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Adrian Harnys, Marek Klinke, Sabina Gorek, Roman Barysz, Józef Roden, Małgorzata Fluder, Jacek Czerwiński, Irena Wotka, Mariusz Kwoczek, Alfred Krupa, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski

Głosownie za zgłoszonym kandydatem Irena Wotka na przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (14:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Mateusz Kosiński, Roman Barysz, Alfred Krupa, Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, Sabina Gorek, Jacek Czerwiński, Adrian Harnys
 • BRAK GŁOSU(5):
  Józef Roden, Irena Wotka, Maria Moszczeńska, Gabriela Neugebauer, Damian Tarnowski

Głosowanie za zgłoszony kandydatem Józef Roden na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (14:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (3):
  Gabriela Neugebauer, Damian Tarnowski, Maria Moszczeńska
 • BRAK GŁOSU(12):
  Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Józef Roden, Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Mateusz Kosiński, Sabina Gorek, Alfred Krupa, Adrian Harnys


10. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w Gminie Biała (14:56:00)


11. Zapytania i wolne wnioski (14:58:00)


12. Zakończenie (15:21:00)


Zakończono sesję (15:21:14)