Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.257.2020 Burmistrza Białej z dnia 19-02-2020 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych,w wyborach ...

Na podstawie Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm. 1) )zarządzam co następuje:

§ 1. Wyznaczam na terenie Gminy Biała n/w miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. : 1) na terenie miasta Biała:
a) słupy ogłoszeniowe :
- róg ulic: Armii Krajowej i Plac Zamkowy,
- róg ulic: Rynek i Krótka ,

b) tablice ogłoszeniowe:
- ul. Rynek ( naprzeciw bloków spółdzielni mieszkaniowej – okolice sklepu z rowerami)
- skwer – ul. Prudnicka (róg ul. Kościuszki),
- ul. Prudnicka - na budynku nr 10,

c) gabloty ogłoszeniowe :
- ul. Rynek- naprzeciw salonu kosmetycznego w bloku spółdzielni mieszkaniowej,
- ul.Prudnicka- obok byłego pawilonu handlowego,
- ul. Tysiąclecia- obok budynku szkoły,
- skrzyżowanie ulic: Kilińskiego i Stare Miasto,
- skrzyżowanie ulic: Opolska i Szynowice,
- skrzyżowanie ulic: Przedmieście i Nyska;

2) na terenie sołectw Gminy Biała – tablice ogłoszeniowe będące w dyspozycji sołtysów wsi.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Biała. § 3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej oraz umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.257.2020 Burmistrza Białej z dnia 19-02-2020 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych,w wyborach Prezydenta Rzeczy.pdf