Przejdź do treści strony WCAG

KARTA USŁUG NR 19/SO - ZGŁOSZENIE NIEUPRAWNIONEGO WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH

Nazwa usługi: 

Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych


Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Regina Przyklenk – Inspektor d/s Wojskowych i Dowodów Osobistych

pokój nr 14 – I piętro, tel. 77 4388 553

godziny pracy:

 • poniedziałek: 7:30 - 17:00
 • wtorek – czwartek: 7:30 - 15:30
 • piątek: 7:30 - 14:00

Wymagane dokumenty:

- Wypełniony i podpisany formularz Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych oraz przedstawia się potwierdzenie złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłaszającego, w tym serii i numeru dowodu osobistego, dokument potwierdzający wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego,

 • dowód osobisty lub ważny paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).,
 • pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Złożenie wniosku następuje:

 • osobiście w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białej lub w organie dowolnej gminy

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – za pośrednictwem profilu zaufanego lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić tożsamość wnioskodawcy. Do logowania się za pośrednictwem e-dowodu – potrzebna jest skrzynka ePUAP.

  Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Urzędu (BIP), platformie ePUAP oraz w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – I piętro, pokój nr 14.

  W przypadku, gdy chcesz złożyć formularz przez internet musisz posiadać profil ZAUFANY na platformie ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty lub podpis zaufany.


Opłaty: 

Nie podlega opłacie.


Termin załatwienia sprawy: 

Niezwłocznie


Tryb odwoławczy: 

Nie przysługuje


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U z 2019 r. poz. 653 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31)

Informacje dodatkowe: 

Dowód osobisty unieważnia się z dniem zgłoszenia.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia.


Pliki do pobrania: 

PDFFormularz_zgloszenie_nieuprawnionego_wykorzystania_danych_osobowych.pdf