Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę i rozbudowę budynku gospodarczego w Chrzelicach

GKOŚ.6220.6.2012
 
 
OBWIESZCZENIE
 

Burmistrz Białej, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.:

      „Przebudowa z rozbudowa budynku gospodarczego na budynek usług masarskich produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, budowa zbiornika wybieralnego na ścieki bytowe o poj. do 10,0 m3, budowa zbiornika wybieralnego na ścieki poprodukcyjne o poj. do 10,0 m3, budowa zjazdu indywidualnego” w Chrzelicach na działkach nr :571/5 i 860.

1.      Decyzja została wydana dla inwestora – Państwo Magdalena i Paweł Zoń zam. Chrzelice 144, 48-220 Łącznik

2.      Z decyzją, a także z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białej przy ul. Rynek 10 , pok. nr 1a od poniedziałku do piątku w godz.8-15 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Norbert Ofiera
Data wytworzenia: 2012-06-28