Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.273. 2020 Burmistrza Białej z dnia 23-03-2020 w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Białej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. 1) ) , art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm. 2) ) oraz §10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491), Burmistrz Białej zarządza, co następuje:

§ 1. 1. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się choroby COVID – 19 ( koronawirus) oraz mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Białej, zarządzam zamknięcie Urzędu Miejskiego w Białej dla interesantów. 2. Zamknięcie, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od dnia 16 marca 2020 r.( tj. od dnia wydania przez Burmistrza Białej komunikatu z dnia 13 marca 2020 r,) do odwołania.
§ 2. 1. Sprawy urzędowe winny być załatwiane : 1) telefonicznie;2) faksem;3) pocztą elektroniczną poprzez e-mail, elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP;4) listownie za pośrednictwem operatora pocztowego.
2. Istnieje możliwość dostarczenia korespondencji do Urzędu poprzez skrzynkę umieszczoną przy wejściu do budynku Urzędu.
3. Kasa w Urzędzie będzie nieczynna do odwołania. Płatności i należności publicznoprawne winny być wnoszone w formie bezgotówkowej – przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu.
4. Bezpośrednie załatwienie sprawy w Urzędzie w sprawach niecierpiących zwłoki i szczególnie pilnych możliwe będzie wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem merytorycznym Urzędu.
5. Wykaz numerów telefonów do kontaktów w poszczególnych komórkach Urzędu zawiera komunikat Burmistrza Białej z dnia 13 marca 2020 r., podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń.

§ 3. 1. W sytuacji bezpośredniego kontaktu pracowników Urzędu z interesantami nakazuję pracownikom używanie środków ochrony indywidualnej w postaci rękawiczek, maseczek, używanie płynu odkażającego po każdorazowej wizycie interesanta w szczególności odkażenie rąk i sprzętu dotykanego przez interesanta. 2. Wskazuję pokój nr 3 ( mała sala) jako pomieszczenie do obsługi interesantów w sprawach, o których mowa w § 2 ust. 4.
3. Interesanci po wejściu do Urzędu zobowiązani są do dezynfekcji rąk środkiem dostępnym na korytarzy Urzędu.

§ 4. Zobowiązuje wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Białej do ograniczenia bezpośrednich kontaktów pomiędzy pracownikami w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych na terenie Urzędu. § 5. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu do bezwzględnego stosowania zapisów zarządzenia. § 6. Nadzór nad realizacja postanowień zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Biała. § 7. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości mieszkańców i pracowników Urzędu Miejskiego w Białej poprzez publikacje na stronie internetowej i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej oraz na tablicach ogłoszeń. § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od dnia 16 marca 2020 r.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.273. 2020 Burmistrza Białej z dnia 23-03-2020 w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Białej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.pdf