Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE  Nr OR-0151-423/09
BURMISTRZA  BIAŁEJ
z dnia 24 kwietnia 2009r


zmieniające zarządzenie  w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
 


Na podstawie art. 44 ust. 1  ustawy  z dnia 22 stycznia 2004r Ordynacja wyborcza  do Parlamentu Europejskiego / Dz.U. Nr 25,poz. 219, z 2006r Nr 218, poz. 1592, z 2007r Nr 112,poz. 766/  w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Białej : Nr XXX/324/06 z  dnia 30 czerwca  2006r w sprawie podziału Gminy Biała na stałe obwody głosowania oraz  Nr XXIII/271/09 z dnia 22 kwietnia 2009r w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania Gminy Biała do stanu faktycznego, zarządzam co następuje:


§ 1


W zarządzeniu Nr OR-0151-430/06 Burmistrza Białej z dnia 12 lipca 2006r w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionym zarządzeniami:
Nr OR-0151-486/06 z dnia 8 listopada 2006r i Nr OR-0151-134/07 z dnia 12 września 2007r,  dokonuje się zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Solcu: z Przedszkola w Solcu na salę Samorządu Mieszkańców w Solcu


§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Biała


§ 3


Zarządzenie ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej oraz  na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Biały
Data wytworzenia: 2009-04-30