Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XII Sesja Rady Miejskiej w Białej

Obrady rozpoczęto 2020-05-04 o godz. 10:06:18, a zakończono o godz. 12:12:25 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Roman Barysz
 2. Jacek Czerwiński
 3. Marek Klinke
 4. Józef Roden
 5. Irena Wotka
 6. Małgorzata Fluder
 7. Gabriela Neugebauer
 8. Mariusz Kwoczek
 9. Andrzej Osiewacz
 10. Damian Tarnowski
 11. Mateusz Kosiński
 12. Sabina Gorek

Przedstawienie porządku obrad.

glosowanie (10:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Andrzej Osiewacz, Roman Barysz, Marek Klinke, Irena Wotka, Józef Roden, Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, Gabriela Neugebauer, Sabina Gorek, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Maria Moszczeńska, Alfred Krupa, Adrian Harnys

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia (10:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Andrzej Osiewacz, Mariusz Kwoczek, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Jacek Czerwiński, Roman Barysz, Józef Roden, Sabina Gorek, Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski, Gabriela Neugebauer
 • BRAK GŁOSU(2):
  Alfred Krupa, Adrian Harnys

zmian budżetu Gminy Biała na 2020 r.;

Podjęcie uchwały Nr XII.149.2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2020 r. (10:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Sabina Gorek, Adrian Harnys, Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Gabriela Neugebauer, Mariusz Kwoczek, Maria Moszczeńska, Mateusz Kosiński, Małgorzata Fluder, Andrzej Osiewacz, Józef Roden, Irena Wotka, Marek Klinke, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alfred Krupa

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2020 -2028 ;

Podjęcie uchwały NR XII.150.2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2020 -2028 ; (10:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Adrian Harnys, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, Sabina Gorek, Gabriela Neugebauer, Roman Barysz, Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Maria Moszczeńska, Józef Roden, Irena Wotka, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alfred Krupa

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;

Podjęcie uchwały Nr XII.151.2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (11:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Adrian Harnys, Małgorzata Fluder, Józef Roden, Sabina Gorek, Andrzej Osiewacz, Gabriela Neugebauer, Mariusz Kwoczek, Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Maria Moszczeńska, Irena Wotka, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Roman Barysz, Alfred Krupa

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;

Podjęcie uchwały Nr XII.152.2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (11:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jacek Czerwiński, Adrian Harnys, Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek, Marek Klinke, Józef Roden, Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska, Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Roman Barysz, Alfred Krupa

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;

Podjęcie uchwały Nr XII.153.2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (11:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Adrian Harnys, Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek, Józef Roden, Małgorzata Fluder, Marek Klinke, Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Gabriela Neugebauer, Irena Wotka, Mariusz Kwoczek, Maria Moszczeńska, Mateusz Kosiński, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alfred Krupa

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów;

Podjęcie uchwały Nr XII.154.2020 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów; (11:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mariusz Kwoczek, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Roman Barysz, Adrian Harnys, Sabina Gorek, Józef Roden, Mateusz Kosiński, Marek Klinke, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alfred Krupa

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała;

Podjęcie uchwały Nr XII.155.2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała (11:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Adrian Harnys, Andrzej Osiewacz, Mariusz Kwoczek, Małgorzata Fluder, Jacek Czerwiński, Sabina Gorek, Roman Barysz, Maria Moszczeńska, Marek Klinke, Gabriela Neugebauer, Irena Wotka, Damian Tarnowski, Józef Roden, Mateusz Kosiński
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alfred Krupa

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała;

Podjęcie uchwały Nr XII.156.2020 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała (11:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mariusz Kwoczek, Jacek Czerwiński, Adrian Harnys, Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Andrzej Osiewacz, Józef Roden, Gabriela Neugebauer, Roman Barysz, Maria Moszczeńska, Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alfred Krupa

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

Podjęcie uchwały Nr XII.157.2020 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (11:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jacek Czerwiński, Adrian Harnys, Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek, Marek Klinke, Józef Roden, Mariusz Kwoczek, Roman Barysz, Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska, Irena Wotka, Mateusz Kosiński, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alfred Krupa

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 20220-2022;

Podjęcie uchwały Nr XII.158.2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 20220-2022 (11:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Adrian Harnys, Marek Klinke, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Sabina Gorek, Andrzej Osiewacz, Maria Moszczeńska, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Józef Roden, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alfred Krupa

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

Podjęcie uchwały Nr XII.159.2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (11:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Adrian Harnys, Andrzej Osiewacz, Marek Klinke, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Sabina Gorek, Józef Roden, Maria Moszczeńska, Roman Barysz, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Damian Tarnowski, Jacek Czerwiński
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alfred Krupa

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i w mieszkaniach chronionych;

głosowanie wniosek Burmistrza Białej o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad (11:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jacek Czerwiński, Józef Roden, Andrzej Osiewacz, Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Roman Barysz, Adrian Harnys, Maria Moszczeńska, Sabina Gorek, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alfred Krupa

w sprawie przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu pn. Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partnera Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu;

Podjęcie uchwały Nr XII.161.2020 w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu pn. Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partnera Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu (11:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Adrian Harnys, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek, Józef Roden, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Roman Barysz, Irena Wotka, Maria Moszczeńska, Marek Klinke, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alfred Krupa

załatwienia skargi z dnia 28 stycznia 2020 r. na działalność Kierownika OPS w Białej;

Podjęcie uchwały Nr XII.162.2020 w sprawie załatwienia skargi z dnia 28 stycznia 2020 r. na działalność Kierownika OPS w Białej (11:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Adrian Harnys, Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Andrzej Osiewacz, Józef Roden, Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Roman Barysz, Alfred Krupa

określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Biała w 2020 r.

Podjęcie uchwały Nr XII.163.2020 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Biała w 2020 r. (11:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Adrian Harnys, Mariusz Kwoczek, Józef Roden, Andrzej Osiewacz, Gabriela Neugebauer, Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Jacek Czerwiński, Irena Wotka, Roman Barysz, Maria Moszczeńska, Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alfred Krupa

w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Biała

Podjęcie uchwały Nr XII.164.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Biała (11:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Adrian Harnys, Sabina Gorek, Józef Roden, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Maria Moszczeńska, Roman Barysz, Andrzej Osiewacz, Gabriela Neugebauer, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Alfred Krupa

Zajęcie stanowiska do wniesionych wniosków o podjęcie uchwały wprowadzającej zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

wniosek o nie podejmowanie uchwały wprowadzającej zwolnienia z podatku od nieruchomości. (12:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Mateusz Kosiński, Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, Roman Barysz, Sabina Gorek, Irena Wotka, Adrian Harnys, Józef Roden, Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Andrzej Osiewacz, Gabriela Neugebauer, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Maria Moszczeńska, Alfred Krupa


Zakończono sesję (12:12:25)