Przejdź do treści strony WCAG

Zaządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała siedzib obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE NR OR.0151/609/10
BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 10 maja  2010r.

w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała siedzib obwodowych komisji wyborczych


Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z 2004r.  Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1760, z 2005r. 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz.1055, Nr 159, poz.1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz.766, z 2008r. Nr 96 poz. 607, Nr 180, poz. 1111, z 2009r. Nr 213, poz.1651 i 1652 )  w związku  z  uchwałą  Nr XXX/324/06 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie podziału Gminy Biała na stałe obwody głosowania oraz uchwałą Nr XXIII/271/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania Gminy Biała do stanu faktycznego, zarządzam co następuje:


§ 1


Ustala się na terenie Gminy Biała następujące siedziby obwodowych komisji wyborczych:

Nr obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

MIASTO BIAŁA – ulice:
Adama Asnyka, Alejka PKP, Głogówecka, Hanki Sawickiej, Jana Kochanowskiego Josepha von Eichendorffa, Lipowa, Łąkowa, Moniuszki, Nyska, Opolska, Stanisława Staszica, Stare Miasto, Składowa, Świerczewskiego, Św. Kamila, Szynowice, Traugutta, Tysiąclecia


Publiczne Gimnazjum
ul. Tysiąclecia 16,
Biała

2

MIASTO BIAŁA – ulice:
Armii Ludowej, Góra Wolności, Kołłątaja, Kościuszki,1 Maja, Plac Zamkowy, Rynek, Wałowa

Urząd Miejski
ul. Rynek 10,
Biała

3

MIASTO BIAŁA – ulice:
Aleksandra Zawadzkiego, Alfreda Liczbańskiego, Arki Bożka, Czarna, Franciszka Suchego Jana i Karola Augustynów, Kilińskiego, Kopernika, Ks. Karola Koziołka, Oświęcimska, Parkowa, Prudnicka, Reymonta, Szkolna


Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Prudnicka 35,
Biała

 

4

SOŁECTWO: Chrzelice z przysiółkami: Jeleni Dwór i Śródlesie

 

Wiejskie Centrum Kultury
i Rekreacji, Chrzelice177

5

SOŁECTWA: Dębina, Łącznik, Mokra, Ogiernicze

Publiczne Gimnazjum ul.Świerczewskiego79 d,
Łącznik

6

SOŁECTWA: Brzeźnica, Górka Prudnicka, Pogórze z przysiółkami: Frącki i Kolonia Pogórze

Szkoła Podstawowa,
Pogórze 162

 

7

SOŁECTWA: Grabina z przysiółkiem Kolonia Grabina, Otoki z przysiółkiem Kolonia Otocka

Remiza OSP, Grabina 62

 

8

SOŁECTWA: Ligota Bialska z przysiółkiem Kolonia Ligocka, Radostynia, Wasiłowice

Sala Samorządu Mieszkańców,
Ligota Bialska 60

 

9

SOŁECTWO: Śmicz z przysiółkiem Waldeka

 

Szkoła Podstawowa, Śmicz106

 

10

SOŁECTWA: Józefów, Olbrachcice

Sala Samorządu Mieszkańców,
Olbrachcice 69 a

11

SOŁECTWO: Gostomia

 

Szkoła Podstawowa,
Gostomia 46 a

12

SOŁECTWA: Rostkowice, Wilków

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Rostkowice 38

 

13

SOŁECTWA: Czartowice, Krobusz z przysiółkiem Żabnik, Nowa Wieś Prudnicka

Remiza OSP,
Nowa Wieś Prudnicka 51 b

 

14

SOŁECTWA: Browiniec Polski, Solec

Sala Samorządu Mieszkańców,
Solec 36

15

SOŁECTWO: Prężyna

Sala Samorządu
Mieszkańców, Prężyna70 a

16

SOŁECTWA: Kolnowice z przysiółkiem Kolnowice Kokot, Laskowiec, Miłowice

Sala Samorządu Mieszkańców, Kolnowice 76


 

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Biała.


§ 3


 Zarządzenie przekazuje się Komisarzowi Wyborczemu w Opolu II.


§ 4


Zarządzenie ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej oraz podaje się do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.


§ 5


Traci moc zarządzenie Nr OR. 0151/430/06 Burmistrza Białej z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych zmienione zarządzeniami,  Nr  OR. 0151/486/06 z dnia 8 listopada 2006r. , Nr OR. 0151/134/07 z dnia 12 września 2007r. i Nr OR. 0151/423/09  z dnia  24 kwietnia 2009r. 


§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Białej
Arnold Hindera
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Biały
Data wytworzenia: 2010-05-10