Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.291.2020 Burmistrza Białej z dnia 11-05-2020 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 211, 222 ust. 4 i art. 257 ust. 1 I 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. 1) ) oraz § 14 pkt 3 uchwały Nr X.116.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2020, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Biała na 2020 r. 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 28.800,00 zł 1) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 28.800,00 zł
a) rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 28.800,00 zł
1 dochody bieżące o kwotę 28.800,00 zł§ 2030. „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" o kwotę 28.800,00 zł
2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 33.364,00 zł 1) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 29.036,00 zł
a) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 236,00 zł
1 wydatki bieżące o kwotę 236,00 zł, w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 236,00 zł
b) rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 28.800,00 zł
1 wydatki bieżące o kwotę 28.800,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 28.800,00 zł, w tym:
2) Dział 855 - Rodzina o kwotę 4.328,00 zł
a) rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze o kwotę 328,00 zł
1 wydatki bieżące o kwotę 328,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 328,00 zł, w tym:
b) rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 4.000,00 zł
1 wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.000,00 zł, w tym:
3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 4.564,00 zł 1) Dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 236,00 zł
a) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 236,00 zł
1 wydatki bieżące o kwotę 236,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 236,00 zł, w tym:
2) Dział 855 - Rodzina o kwotę 4.328,00 zł
a) rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze o kwotę 328,00 zł
1 wydatki bieżące o kwotę 328,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 328,00 zł, w tym:
b) rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 4.000,00 zł
1 wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.000,00 zł, w tym:
§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów budżetu 54.735.932,42 zł 2. Plan przychodów budżetu 5.552.172,00 zł co daje razem kwotę 60.288.104,42 zł
3. Plan wydatków budżetu 59.219.504,42 zł 4. Plan rozchodów budżetu 1.068.600,00 zł co daje razem kwotę 60.288.104,42 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy Biała. § 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.291.2020 Burmistrza Białej z dnia 11-05-2020 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2020 rok.pdf