Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.292.2020 Burmistrza Białej z dnia 11-05-2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2020-2028

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. 1) )zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X.115.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2020-2028 ze zmianami załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy Biała. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.292.2020 Burmistrza Białej z dnia 11-05-2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2020-2028.pdf

PDFZalacznik1 OR.0050.292.2020.pdf

DOCXZałącznik nr ata OR.0050.292.2020.docx