Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.294.2020 Burmistrza Białej z dnia 20-05-2020 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Archtektonicznej oraz nadania Regulaminu Pracy

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną, zwaną dalej Komisją, jako organ doradczy w sprawach budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, w następującym składzie: 1) Krzysztof Kafka;
2) Iwona Zięba;
3) Grzegorz Kosturek;
4) Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej;
5) Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej;
6) inspektor ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Białej.

§ 2. Nadaję Komisji Regulamin Pracy, określający organizację oraz zasady jej działania, którego treść ustala Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. § 3. Za udział w pracy i posiedzeniach, członkom Komisji nie będących etatowymi pracownikami Urzędu Miejskiego w Białej, przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 488 zł brutto (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem zł. brutto), za posiedzenie. § 4. Wydatki związane z działalnością Komisji, pokrywane będą z budżetu gminy i obejmują przygotowanie opinii, referatów oraz wynagrodzenie członków Komisji uczestniczących w jej posiedzeniach. § 5. Zobowiązuję Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych do zapewnienia obsługi technicznej i organizacyjnej Komisji. § 6. Traci moc Zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.0151-97/2004 z dnia 8 lipca 2004 r., w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz nadania Regulaminu Organizacyjnego. § 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu. § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.294.2020 Burmistrza Białej z dnia 20-05-2020 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Archtektonicznej oraz nadania Regulaminu Pracy.pdf

DOCXZałącznik nr 1 OR.0050.294.2020.docx