Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.295.2020 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2020 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 211, 222 ust. 4 i art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. 1) ), zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Gminy Biała na 2020 r. 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 59.999,94 zł 1) Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 59.999,94 zł
a) rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 59.999,94 zł
1 dochody bieżące o kwotę 59.999,94 zł§ 2057. „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego" o kwotę 59.999,94 zł 2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 59.999,94 zł 1) Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 59.999,94 zł
a) rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 59.999,94 zł
1 wydatki bieżące o kwotę 59.999,94 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 59.999,94 zł, w tym:
§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów budżetu 54.795.932,36 zł 2. Plan przychodów budżetu 5.552.172,00 zł co daje razem kwotę 60.348.104,36 zł
3. Plan wydatków budżetu 59.279.504,36 zł 4. Plan rozchodów budżetu 1.068.600,00 zł co daje razem kwotę 60.348.104,36 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy Biała. § 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.295.2020 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2020 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2020 rok.pdf