Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.297.2020 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2020 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2020 r.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządza się, co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmianę planu finansowego w związku z podjętym zarządzeniem Burmistrza Białej z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2020 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Biała. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.297.2020 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2020 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2020 r..pdf

DOCXZałącznik nr 1 OR.0050.297.2020.docx