Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.120.11.2020 Burmistrza Białej z dnia 25-05-2020 w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Białej w okresie stanu epidemii

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. poz. 878) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się choroby COVID- 19 , działanie Urzędu Miejskiego w Białej, zwanego dalej Urzędem podlega ograniczeniu. 2. Ograniczenia te obejmują zmiany godzin bezpośredniej obsługi interesantów jak i wprowadzenie zasad obsługi interesantów .
§ 2. 1. Obsługa interesantów w Urzędzie odbywać się będzie w godzinach od 7.30 do 13.00. 2. Kasa Urzędu czynna będzie w godzinach od 7.30 do 12.00.
3. W przypadkach istotnych , zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom dopuszcza się przyjęcie interesantów po godz. 13.00 .

§ 4. Wskazanym jest aby termin osobistej wizyty w Urzędzie ( z wyłączeniem korzystania z usługi kasy) był wcześniej ustalony z pracownikiem załatwiającym sprawę, poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy. § 5. 1. Do załatwienia sprawy , złożenia dokumentu, w pierwszej kolejności należy korzystać z zdalnej formy, poprzez: elektroniczna skrzynkę podawczą e-PUAP, poprzez e-maila, listownie za pośrednictwem operatora pocztowego . 2. Dostarczając korespondencje osobiście do Urzędu należy skorzystać z przeznaczonych do tego celu skrzynek umieszczonych na zewnątrz budynku przy drzwiach wejściowych oraz w korytarzu Urzędu na parterze.
3. Dokumenty dostarczone przez interesanta, operatora pocztowego nie mogą być dostarczone bezpośrednio na stanowisko pracy, podlegają tzw. kwarantannie, dezynfekcji lampą emitującą promienie UV, przez okres co najmniej 2 godzin.

§ 6. 1. Wejście do budynku Urzędu odbywa się tylko wejściem głównym od strony Rynku, wejście boczne jest zamknięte. 2. Poruszanie się po budynku Urzędu jest ograniczone i koordynowane przez pracownika Urzędu.
3. W jednym pomieszczeniu biurowym, w tym samym czasie, dopuszcza się przebywanie 1 osoby (interesanta).
4. Interesanci wchodzący do Urzędu muszą mieć założoną maseczkę zakrywającą usta i nos.
5. Po wejściu do budynku Urzędu interesanci zobowiązani są zdezynfekować dłonie i założyć rękawiczki ochronne jednorazowe . Płyn dezynfekujący i rękawiczki dostępne w korytarzu Urzędu.

§ 6. 1. W sytuacji bezpośredniego kontaktu pracowników Urzędu z interesantami, nakazuję pracownikom używania środków ochrony indywidualnej w postaci rękawiczek, maseczek lub przyłbic, używanie płynu dezynfekującego po każdorazowej wizycie interesanta a w szczególności odkażenia rąk i sprzętu dotykanego przez interesanta. 2. Załatwianie interesantów przez pracowników odbywa się przy biurku lub balustradzie z zamontowaną ochronną osłoną z plexi.
3. Wskazuję pokój nr 3 ( mała sala) na parterze jako pomieszczenie do obsługi interesantów jeśli organizacyjnie jest to wskazane przy bezpośredniej obsłudze interesanta, niż własne pomieszczenie biurowe.

§ 7. 1. Wszyscy pracownicy Urzędu po wejściu do budynku, przed rozpoczęciem dnia pracy przed podpisaniem listy obecności dezynfekują dłonie. Dezynfekcja dłoni jest również wymagana przy każdorazowym wejściu do Urzędu w ciągu dnia. 2. W ciągu dnia pracy należy systematycznie wietrzyć pomieszczenie biurowe oraz dokonywać dezynfekcji używanych urządzeń w ciągu dnia pracy np. telefon, klawiatura komputerowa, ksero.
3. Zużyte maseczki i rękawiczki po użyciu należy umieścić w wyznaczonych pojemnikach na odpady zmieszane w Urzędzie.

§ 8. 1. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu do ograniczenia bezpośrednich kontaktów pomiędzy pracownikami w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych na terenie Urzędu. 2. Preferowaną formą komunikacji pomiędzy pracownikami przebywającymi w różnych pomieszczeniach jest telefon, wewnętrzny komunikator i poczta elektroniczna.
§ 9. Pracownicy obsługi Urzędu w ciągu dnia pracy dokonują dezynfekcji klamek drzwi, poręczy przy schodach, wyłączników prądu oraz urządzeń w przestrzeni ogólnodostępnej w tym pomieszczenia sanitarne. § 10. Zobowiązuje wszystkich pracowników Urzędu do bezwzględnego stosowani zapisów zarządzenia. § 11. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Biała. § 12. Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie. § 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.120.11.2020 Burmistrza Białej z dnia 25-05-2020 w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Białej w okresie stanu epidemii.pdf (130,53KB)