Przejdź do treści strony WCAG

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosowanie przez pełnomocnika


W wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r
oraz w dniu ponownego głosowania ( tzw. II tura – 5 grudnia) istniała będzie możliwość udziału w głosowaniu poprzez pełnomocnika.


Zgodnie bowiem z art. 40a  znowelizowanej ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, do udzielania pełnomocnictwa mają prawo osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat a także osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Nie można głosować  za pośrednictwem pełnomocnika w obwodach glosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej  (gdyż  tam tworzone są tzw. odrębne obwody głosowania) a także w obwodach głosowania utworzonych  poza granicami Polski.

Pełnomocnikiem może  zostać osoba, która  jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania .

Pełnomocnik będzie mógł zagłosować tylko za jednego wyborcę. Dopuszczalne będzie wydanie  dwóch pełnomocnictw dla jednej osoby, ale pod warunkiem, że jednym z dwóch wyborców udzielających pełnomocnictwa jest bliski krewny ( rodzic, dziecko, rodzeństwo).

Aby skorzystać z głosowania przez pełnomocnika, wyborca chcący udzielić pełnomocnictwa musi złożyć w  urzędzie  wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa  najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów tj. do 11 listopada 2010r.
Wyborca, który będzie chciał udzielić pełnomocnictwa po dniu pierwszego głosowania składa wniosek do dnia 25 listopada 2010r
Jeśli osoba taka nie może sama tego zrobić, może to uczynić w jego imieniu osoba mająca być pełnomocnikiem.

Do wniosku  należy dołączyć:

1)pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem  ( wzór  formularza )
2)kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności  jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa nie będzie miał ukończonych 75 lat

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to w e  wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Oczywiście udzielone pełnomocnictwo można  cofnąć. Wyborca powinien wówczas złożyć najpóźniej na dwa dni przed dniem wyborów  stosowne oświadczenie  Burmistrzowi Białej lub doręczyć je właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
Wyborca , który udzielił pełnomocnictwa do głosowania może zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi  to wcześniej niż pełnomocnik.

Dokładny termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa ustalić należy wcześniej z  uprawnionymi do sporządzania tych dokumentów pracownikami Urzędu Miejskiego w Białej, tj. Sekretarzem Gminy  (pokój nr 17 , II piętro tel. 77 4388551) lub Kierownikiem Referatu Spraw Obywatelskich ( pokój nr 11, I piętro, tel.77 4388543).

Bliższych wyjaśnień na temat glosowania przez pełnomocnika udzielają w siedzibie Urzędu lub telefonicznie w/w pracownicy .


Szczegółowa informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010r na temat głosowania przez  pełnomocnika, w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień  21 listopada  2010r. 
więcej>>


Dokumenty do pobrania:
------------------------------
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa          

                                  
                                                                                                               Opracowała:
                                                                                                             Grażyna Biały
                                                                                                           Sekretarz Gminy

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Biały
Data wytworzenia: 2010-09-30