Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w dniu 14 lipca 2020

Termin: 14.07.2020, g. 13:30

Miejsce: Urząd Miejski w Białej

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

  PDFProtokół Nr 9.2020.pdf

 4. 4. Przedstawienie raportu o stanie gminy Biała za 2019 r.

  PDFZarządzenie - Raport o stanie Gminy Biała za 2019.pdf

 5. 5. Debata nad raportem o stanie Gminy Biała za 2019 r.
 6. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białej wotum zaufania.

  PDFProjekt uchwały NR XIII.165.2020.pdf

 7. 7. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2019 r.
  1. 7.1. rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Białej z wykonania budżetu Gminy Biała za 2019 r.

   PDFWykonanie budżetu Gminy Biała za 2019 r..pdf

   PDFOpinia RIO wykonanie budżetu.pdf

  2. 7.2. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Biała za 2019 r.

   PDF1.Bilans z wykonania budżetu.pdf

   PDF2.Bilans jednostki.pdf

   PDF3.Informacja dodatkowa.pdf

   PDF4.Rachunek zysków i strat.pdf

   PDF5.Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf

  3. 7.3. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2019 r.

   PDFProjekt uchwały NR XIII.166.2020.pdf

 8. 8. Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2019 r.
  1. 8.1. zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2019 r.

   PDFWniosek Komisji Rewizyjnej.pdf

  2. 8.2. zapoznanie się z uchwałą RIO w Opolu na temat opinii- wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Burmistrzowi Białej za 2019 r.

   PDFOpinia RIO absolutorium.pdf

  3. 8.3. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2019 r.

   PDFProjekt uchwały NR XIII.167.2020.pdf

 9. 9. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. 9.1. zmian budżetu Gminy Biała na 2020 r.;

   PDFProjekt uchwały NR XIII.168.2020.pdf

  2. 9.2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2020 -2028 ;

   PDFProjekt uchwały NR XIII.169.2020.pdf

  3. 9.3. o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;

   PDFProjekt uchwały Nr XIII.170.2020.pdf

  4. 9.4. o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;

   PDFProjekt uchwały Nr XIII.171.2020.pdf

  5. 9.5. o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;

   PDFProjekt uchwały Nr XIII.172.2020.pdf

  6. 9.6. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości , na której powstają odpady komunalne oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

   PDFProjekt uchwały Nr XIII.173.2020.pdf

  7. 9.7. ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

   PDFProjekt uchwały NR XIII.174.2020.pdf

  8. 9.8. przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu „Inkubator szczęścia” w ramach Działania 8.1.Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych , w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Osi VIII Integracja społeczna RPOWO 2014-2020;

   PDFProjekt uchwały Nr XIII.175.2020.pdf

  9. 9.9. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;

   PDFProjekt uchwały NR XIII.176.2020.pdf

  10. 9.10. pozbawienia kategorii drogi gminnej;

   PDFProjekt uchwały NR XIII.177.2020.pdf

  11. 9.11. zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.

   PDFProjekt uchwały NR XIII.178.2020.pdf

 10. 10. Informacja o działalności Spółki „Wodociągi i Kanalizacja „ w Białej za 2019

  PDFSprawozdanie finansowe.pdf

  PDFSprawozdanie z działalności zarządu.pdf

 11. 11. Raport z wykonania Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała za lata 2015-2019;

  PDFRaport_PGN_Gmina_Biala.pdf

 12. 12. Mierniki realizacji celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Biała na lata 2019-2028;

  PDFMonitoring 2020.pdf

 13. 13. Informacja z działalności Stacji Opieki i Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas w 2019 r.

  PDFSprawozdanie Caritas.pdf

 14. 14. Zajęcie stanowiska do wniesionej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego ( wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”)

  PDFOdpowiedż na petycję.pdf

  PDFPetycja.pdf

 15. 15. Informacja dotycząca działalności klubów sportowych działających na terenie gminy Biała oraz o stanie obiektów sportowych na terenie Gminy Biała. (Temat z planu pracy Komisji Oświaty…)

  PDFInformacja Działalność klubów sportowych.pdf

 16. 16. Informacja dotycząca zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży w czasie letniego wypoczynku- oferta planowanych zajęć rekreacyjnych przez GCK w Białej. (Temat z planu pracy Komisji Oświaty…)

  PDFInformacja wypoczynek letni.pdf

 17. 17. Informacja z wykonania remontów klatek schodowych w kamienicach budynków gminnych za 2019 r. – koszty i liczba remontów. (Temat z plany pracy Komisji Gospodarczej)

  PDFInformacja remont klatek schodowych.pdf

 18. 18. Informacja o wykonaniu remontów dróg gminnych w poszczególnych sołectwach Gminy Biała. Ogólny koszt dróg i koszty jakie dołożyły sołectwa z funduszu sołeckiego w 2019 r. (Temat z plany pracy Komisji Gospodarczej)

  PDFInformacja remont dróg gminnych.pdf

 19. 19. Wolne wnioski.
 20. 20. Zakończenie posiedzenia.