Przejdź do treści strony WCAG

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej o zasadach losowania numerów kandydatów na radnych

KOMUNIKAT
Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej
z dnia 29 października 2010r.


o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Białej zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.


1.Miejska Komisja Wyborcza w Białej na podstawie art. 64o  ust.7   i  ust.8 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  (Dz. U. z 2010r.  Nr 176, poz. 1190) przyznaje numery :


a)dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym;
b)dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym.


2.Przyznawanie numerów następuje w drodze losowania.
3.Losowanie odbędzie się w dniu 2 listopada 2010r. o godz. 1100   w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej – Urząd Miejski w Białej, pokój Nr 3 ( na parterze).
4.Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół.
5.Informację o przyznanych numerach list kandydatów komisja poda do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz opublikuje na stronie internetowej www.biala.gmina.pl                                                                                              Przewodnicząca
                                                                       Miejskiej Komisji Wyborczej
                                                                             /-/ Barbara Semerga

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Semerga
Data wytworzenia: 2010-10-29