Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIII Sesja Rady Miejskiej w Białej

Obrady rozpoczęto 2020-07-16 o godz. 10:04:19, a zakończono o godz. 13:58:47 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Jacek Czerwiński
 2. Marek Klinke
 3. Józef Roden
 4. Irena Wotka
 5. Maria Moszczeńska
 6. Małgorzata Fluder
 7. Gabriela Neugebauer
 8. Mariusz Kwoczek
 9. Andrzej Osiewacz
 10. Damian Tarnowski
 11. Mateusz Kosiński
 12. Sabina Gorek
 13. Alfred Krupa
 14. Roman Barysz

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (10:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, Gabriela Neugebauer, Jacek Czerwiński, Sabina Gorek, Andrzej Osiewacz, Maria Moszczeńska, Alfred Krupa, Roman Barysz, Józef Roden, Irena Wotka, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Adrian Harnys

Podjęcie uchwały Nr XIII.165.2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białej wotum zaufania. (11:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Marek Klinke, Alfred Krupa, Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Irena Wotka, Sabina Gorek, Andrzej Osiewacz, Roman Barysz, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński
 • PRZECIW (2):
  Józef Roden, Damian Tarnowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Maria Moszczeńska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Adrian Harnys

Podjęcie uchwały NR XIII.166.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2019 r. (12:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Irena Wotka, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Roman Barysz, Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek, Józef Roden, Alfred Krupa, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Adrian Harnys

Podjęcie uchwały Nr XIII.167.2020 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2019 r. (12:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Gabriela Neugebauer, Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Marek Klinke, Roman Barysz, Sabina Gorek, Alfred Krupa, Małgorzata Fluder, Maria Moszczeńska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Józef Roden, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Adrian Harnys

Podjęcie uchwały NR XIII.168.2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2020 r.; (13:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jacek Czerwiński, Sabina Gorek, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Roman Barysz, Józef Roden, Małgorzata Fluder, Alfred Krupa, Mateusz Kosiński, Damian Tarnowski, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer
 • BRAK GŁOSU(3):
  Maria Moszczeńska, Andrzej Osiewacz, Adrian Harnys

Podjęcie uchwały Nr XIII.169.2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2020 -2028 ; (13:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Roman Barysz, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Gabriela Neugebauer, Sabina Gorek, Jacek Czerwiński, Andrzej Osiewacz, Józef Roden, Irena Wotka, Małgorzata Fluder, Alfred Krupa, Marek Klinke, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Adrian Harnys

Podjęcie uchwały NR XIII.170. 2020 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu; (13:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Sabina Gorek, Roman Barysz, Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Andrzej Osiewacz, Alfred Krupa, Józef Roden, Mariusz Kwoczek, Maria Moszczeńska, Irena Wotka, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Adrian Harnys

Podjęcie uchwały NR XIII.171. 2020 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu; (13:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mateusz Kosiński, Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Mariusz Kwoczek, Sabina Gorek, Alfred Krupa, Małgorzata Fluder, Gabriela Neugebauer, Irena Wotka, Andrzej Osiewacz, Maria Moszczeńska, Józef Roden, Roman Barysz, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Adrian Harnys

Podjęcie uchwały NR XIII.172. 2020 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu; (13:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mateusz Kosiński, Mariusz Kwoczek, Alfred Krupa, Marek Klinke, Małgorzata Fluder, Andrzej Osiewacz, Gabriela Neugebauer, Irena Wotka, Jacek Czerwiński, Sabina Gorek, Maria Moszczeńska, Roman Barysz, Józef Roden, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Adrian Harnys

Podjęcie uchwały Nr XIII.173..2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości , na której powstają odpady komunalne oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej; (13:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Alfred Krupa, Mariusz Kwoczek, Irena Wotka, Jacek Czerwiński, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Roman Barysz, Maria Moszczeńska, Andrzej Osiewacz, Damian Tarnowski, Józef Roden, Sabina Gorek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Adrian Harnys

Podjęcie uchwały NR XIII.174.2020 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; (13:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mateusz Kosiński, Alfred Krupa, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Jacek Czerwiński, Gabriela Neugebauer, Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Józef Roden, Sabina Gorek, Roman Barysz, Małgorzata Fluder, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Adrian Harnys

Podjęcie uchwały NR XII.175.2020 w sprawie przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu „Inkubator szczęścia” w ramach Działania 8.1.Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych , w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Osi VIII Integracja społeczna RPOWO 2014-2020; (13:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Alfred Krupa, Mateusz Kosiński, Marek Klinke, Gabriela Neugebauer, Jacek Czerwiński, Mariusz Kwoczek, Małgorzata Fluder, Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek, Irena Wotka, Roman Barysz, Józef Roden, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Adrian Harnys

Podjęcie uchwały Nr XIII.176.2020 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych; (13:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mateusz Kosiński, Gabriela Neugebauer, Sabina Gorek, Alfred Krupa, Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Irena Wotka, Andrzej Osiewacz, Józef Roden, Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, Roman Barysz, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Adrian Harnys

Podjęcie uchwały NR XIII.177.2020 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej; (13:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Marek Klinke, Gabriela Neugebauer, Alfred Krupa, Małgorzata Fluder, Andrzej Osiewacz, Jacek Czerwiński, Irena Wotka, Sabina Gorek, Józef Roden, Roman Barysz, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Adrian Harnys

Podjęcie uchwały NR XIII.178.2020 w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych. (13:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Mateusz Kosiński, Alfred Krupa, Sabina Gorek, Gabriela Neugebauer, Marek Klinke, Roman Barysz, Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Irena Wotka, Jacek Czerwiński, Maria Moszczeńska, Józef Roden, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Adrian Harnys

przyjęcie stanowiska przedstawionego na sesji Rady Miejskiej w Białej (13:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Alfred Krupa, Mariusz Kwoczek, Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Józef Roden, Andrzej Osiewacz, Gabriela Neugebauer, Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Roman Barysz, Damian Tarnowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Maria Moszczeńska, Adrian Harnys


Zakończono sesję (13:58:47)