Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 2053 m.35 o pow. 0,2395 ha położona w Białej - Józefowie

Burmistrz Białej ogłasza, że w dniu 7 września 2020 roku o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, pokój nr 5 odbędą się rokowania na sprzedaż działki gruntu położonej w Białej.

Przedmiotem rokowań zmierzających do sprzedaży będzie działka gruntu nr 2053 m.35 o pow. 0,2395 ha położona w Białej - Józefowie. Działka niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym miasta Biała i w granicy terenów zabudowanych wsi Józefów - skraj wsi. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej i sieci uzbrojenia terenu. Nieruchomość OP1P/00058603/4 wolna od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest również przedmiotem roszczeń wobec osób trzecich Miasto Biała posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/284/09 z dnia 31.08.2009 roku. Działka 2053 m. 35 oznaczona jest symbolem ZL- tereny lasów, zgodnie z faktycznym stanem zagospodarowania działka niezabudowana stanowi teren byłego boiska sportowego w małej części zakrzewiona bez walorów użytkowych. Forma sprzedaży: rokowania ograniczone do współwłaścicieli działek sąsiednich. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

Cena do pierwszego przetargu wynosiła 15 783,00 zł, a do drugiego przetargu 16 000,00 zł

Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie w/w nieruchomości

I przetarg 16 grudnia 2019 roku, II przetarg 14 lutego 2020 roku. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Wartość nieruchomości podlegająca rokowaniom wynosi 15 783,00 zł.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie tut. urzędu Biała ul. Rynek 10 pokój nr 13 do dnia 2 września 2020 roku do godziny 15:30 z napisem ,,Rokowania- działka gruntu 2053 m.35 Biała”

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
  • datę sporządzenia zgłoszenia,
  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości oraz z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej – w przypadku, gdy uczestnikiem rokowań jest podmiot gospodarczy (potwierdzona kserokopia dokumentu - oryginał do wglądu w dniu rokowań).

Do koperty zawierającej zgłoszenie należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki.

Uwaga! Zgłoszenia z zaproponowaną ceną niższą niż 40% wartości nieruchomości podanej do rokowań nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki w wysokości 1 600,00 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych) na konto Gminy Biała nr konta 02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 w Banku Spółdzielczym w Białej najpóźniej do dnia 2 września 2020 roku. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się datę wpływu całej kwoty zaliczki na w/w rachunek bankowy

Wpłacona zaliczka podlega:

  • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaproponowanej przez zgłaszającego, który wygra rokowania,
  • zwrotowi pozostałym zgłaszającym, którzy rokowań nie wygrają,
  • przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra rokowania, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Rokowania są prowadzone, chociażby wpłynęło tylko 1 zgłoszenie spełniające warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Ustalona z nabywcą nieruchomości cena, podlega zapłacie (po odliczeniu zaliczki) na konto Gminy Biała w Banku Spółdzielczym w Białej nr konta 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

Komisja przeprowadzi rokowania zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz., 65 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku poz. 1490).

W związku z tym, że uczestnicy mogą składać dodatkowe ustne oferty cenowe oraz wyjaśnienia i dokumenty zapraszamy oferentów do osobistego udziału w rokowaniach.

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 4 sierpnia 2020 roku do 7 września 2020 roku.

Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w pokoju nr 5 lub tel. 774388546 w godzinach pracy urzędu w Poniedziałek od 7:30 do 17:00, od Wtorku do Czwartku od 7:30 do 15:30 oraz w Piątek od 7:30 do 14:00.


PDFZaproszenie do rokowań z dnia 4.08.2020 - skan dokumentu.pdf (164,67KB)