Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu


ZARZĄDZENIE   NR  OR.050. 89.2011
BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia   8  sierpnia  2011r.


w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na  bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na  dzień 9 października 2011r.


    Na podstawie art. 114  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. -  Kodeks wyborczy / Dz.U. Nr 21, poz.112 ,  Nr 26,poz.134, Nr 94, poz.550 i Nr 102, poz.588/ zarządzam co następuje:


§ 1.


Wyznaczam na terenie Gminy Biała miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów  komitetów wyborczych, w wyborach  do Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej  i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 9 października 2011r:
1) na terenie miasta Biała:


a) słup ogłoszeniowy – róg ulicy Armii Ludowej i Plac Zamkowy;
b) tablica ogłoszeniowa – ul. Rynek – naprzeciw bloku spółdzielni mieszkaniowej (obok kiosku warzywnego);
c) tablica ogłoszeniowa na ścianie budynku komunalnego przy ul.1 Maja 32;
d) gabloty ogłoszeniowe usytuowane:


-ul.Rynek – naprzeciw salonu kosmetycznego w bloku spółdzielni  mieszkaniowej,
- ul. Prudnicka – obok pawilonu handlowego Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska
- ul. Tysiąclecia – obok budynku szkoły,
- skrzyżowanie ulic: Kilińskiego i Stare Miasto,
- skrzyżowanie ulic: Opolska i Szynowice,
- skrzyżowanie ulic: Świerczewskiego i Nyska.


2)  na terenie sołectw Gminy – tablice ogłoszeniowe będące w dyspozycji sołtysów wsi.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Gminy Biała.


§ 3.


Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej i na terenie sołectw oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej.


§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Z-ca Burmistrza
Maria  Tomala
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Tomala
Data wytworzenia: 2011-08-08