Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XV.191.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-09-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 211, art. 212, art. 217 i art. 222 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Biała na 2020 r. 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 1.538.875,42 zł 1) w dziale 020 - Leśnictwo o kwotę 2.600,00 zł
a) w rozdziale 02001 - Gospodarka leśna o kwotę 2.600,00 zł
1 dochody bieżące o kwotę 2.600,00 zł
w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 2.600,00 zł
2) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 22,00 zł
a) w rozdziale 60095 - Pozostała działalność o kwotę 22,00 zł
1 dochody bieżące o kwotę 22,00 zł
w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 22,00 zł
3) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5.300,00 zł
a) w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 5.000,00 zł
1 dochody bieżące o kwotę 5.000,00 zł
w § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 1.000,00 zł

w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.000,00 zł
b) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 300,00 zł
1 dochody bieżące o kwotę 300,00 zł
w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 300,00 zł
4) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 450,00 zł
a) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin o kwotę 450,00 zł
1 dochody majątkowe o kwotę 450,00 zł
w § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 450,00 zł
5) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 22.000,00 zł
a) w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 4.000,00 zł
1 dochody bieżące o kwotę 4.000,00 zł
w § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 4.000,00 zł
b) w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 3.000,00 zł
1 dochody bieżące o kwotę 3.000,00 zł
w § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 3.000,00 zł
c) w rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 15.000,00 zł
1 dochody bieżące o kwotę 15.000,00 zł
w § 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 15.000,00 zł
6) w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 1.505.298,42 zł
a) w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 2.932,38 zł
1 dochody bieżące o kwotę 752,34 zł
w § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 752,34 zł2 dochody majątkowe o kwotę 2.180,08 zł
w § 6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 2.180,08 zł
b) w rozdziale 75816 - Wpływy do rozliczenia o kwotę 1.502.366,00 zł
1 dochody majątkowe o kwotę 1.502.366,00 zł
w § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.502.366,00 zł
7) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 1.710,00 zł
a) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 460,00 zł
1 dochody bieżące o kwotę 460,00 zł
w § 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 30,00 zł

w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 50,00 zł

w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 380,00 zł
b) w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 1.250,00 zł
1 dochody bieżące o kwotę 1.250,00 zł
w § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 50,00 zł

w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.200,00 zł
8) w dziale 855 - Rodzina o kwotę 115,00 zł
a) w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 115,00 zł
1 dochody bieżące o kwotę 115,00 zł
w § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 115,00 zł
9) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.380,00 zł
a) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 1.350,00 zł
1 dochody bieżące o kwotę 1.350,00 zł
w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 1.350,00 zł
b) w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 30,00 zł
1 dochody majątkowe o kwotę 30,00 zł
w § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 30,00 zł
2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 2.013.848,00 zł 1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 270.000,00 zł
a) w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 270.000,00 zł
1 dochody majątkowe o kwotę 270.000,00 zł
w § 6260 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 270.000,00 zł
2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 105.642,00 zł
a) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin o kwotę 15.500,00 zł
1 dochody bieżące o kwotę 15.500,00 zł
w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 1.500,00 zł

w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 4.000,00 zł

w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 10.000,00 zł
b) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność o kwotę 90.142,00 zł
1 dochody bieżące o kwotę 45.063,00 zł
w § 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 42.157,00 zł

w § 2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 2.906,00 zł2 dochody majątkowe o kwotę 45.079,00 zł
w § 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 42.977,00 zł

w § 6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 2.102,00 zł
3) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 67.340,00 zł
a) w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 67.340,00 zł
1 dochody majątkowe o kwotę 67.340,00 zł
w § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 67.340,00 zł
4) w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 1.502.366,00 zł
a) w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 1.502.366,00 zł
1 dochody majątkowe o kwotę 1.502.366,00 zł
w § 6260 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.502.366,00 zł
5) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 20.000,00 zł
a) w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 20.000,00 zł
1 dochody bieżące o kwotę 20.000,00 zł
w § 2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 20.000,00 zł
6) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 48.500,00 zł
a) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 1.000,00 zł
1 dochody bieżące o kwotę 1.000,00 zł
w § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.000,00 zł
b) w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 47.500,00 zł
1 dochody bieżące o kwotę 47.500,00 zł
w § 2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 47.500,00 zł
3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 304.128,42 zł 1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 14.000,00 zł
a) w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne o kwotę 14.000,00 zł
1 wydatki majątkowe o kwotę 14.000,00 zł,2) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 25.000,42 zł
a) w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 25.000,42 zł
1 wydatki bieżące o kwotę 25.000,42 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 25.000,42 zł, w tym:
3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 172.677,00 zł
a) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 172.677,00 zł
1 wydatki majątkowe o kwotę 172.677,00 zł,4) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 26.350,00 zł
a) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 350,00 zł
1 wydatki bieżące o kwotę 350,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 350,00 zł, w tym:
b) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 26.000,00 zł
1 wydatki majątkowe o kwotę 26.000,00 zł,5) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 64.601,00 zł
a) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność o kwotę 64.601,00 zł
1 wydatki bieżące o kwotę 4.601,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.601,00 zł, w tym:2 wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł,6) w dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 1.500,00 zł
a) w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 1.500,00 zł
1 wydatki majątkowe o kwotę 1.500,00 zł,4. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 779.101,00 zł 1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 15.101,00 zł
a) w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne o kwotę 15.101,00 zł
1 wydatki bieżące o kwotę 15.101,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.101,00 zł, w tym:
2) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 650,000,00 zł
a) w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 650,000,00 zł
1 wydatki majątkowe o kwotę 650,000,00 zł,3) w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 61.500,00 zł
a) w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 61.500,00 zł
1 wydatki majątkowe o kwotę 61.500,00 zł,4) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.500,00 zł
a) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność o kwotę 1.500,00 zł
1 wydatki bieżące o kwotę 1.500,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.500,00 zł, w tym:
5) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 47.500,00 zł
a) w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 47.500,00 zł
1 wydatki bieżące o kwotę 47.500,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 47.500,00 zł, w tym:
6) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.500,00 zł
a) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność o kwotę 3.500,00 zł
1 wydatki majątkowe o kwotę 3.500,00 zł,§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów budżetu 56.323.321,82 zł 2. Plan przychodów budżetu 5.280.411,00 zł co daje razem kwotę 61.603.732,82 zł
3. Plan wydatków budżetu 60.312.132,82 zł 4. Plan rozchodów budżetu 1.291.600,00 zł co daje razem kwotę 61.603.732,82 zł

§ 3. W uchwale Nr X.116.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2020 wprowadza się następujące zmiany: 1) § 10 otrzymuje brzmienie:
§ 10. Ustala się dochody należne gminie BIała zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) w kwocie 14.100,00 zł oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 105.000,00 zł. ”;

2) § 11 otrzymuje brzmienie:
§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.940.000,00 zł i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.468.050,00 zł”; ”;

3) § 12 otrzymuje brzmienie:
§ 12. Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy Biała podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w wysokości 5.515.307,45 zł”; ”;

4) załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
5) załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady

Sabina Gorek

 

PDF   Uchwała Nr XV.191.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-09-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2020 r..pdf

PDFZalacznik1 XV.191.2020.pdf

PDFZalacznik2 XV.191.2020.pdf