Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XV.192.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-09-2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2020-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. 1) ) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale nr X.115.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2020-2028 wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady

Sabina Gorek

 

PDF   Uchwała Nr XV.192.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-09-2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2020-2028.pdf

PDFZalacznik1 XV.192.2020.pdf

PDFZalacznik2 XV.192.2020.pdf

PDFuzasadnienie XV.192.2020.pdf