Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XV.193.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-09-2020 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 oraz z 2018 r. poz. 2244) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Biała następujące stawki podatku od nieruchomości na rok 2021: 1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,99 zł od 1 m 2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,99 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,44 zł od 1 m 2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 0,56 zł od 1 m 2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,85 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,66 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,06 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,47 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 3. Traci moc uchwała Nr VIII.95.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2020 r. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
Przewodnicząca Rady

Sabina Gorek


 

PDF   Uchwała Nr XV.193.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-09-2020 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2021 r..pdf