Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011r


ZARZĄDZENIE  Nr OR.0050.96.2011
BURMISTRZA   BIAŁEJ
z dnia 29 sierpnia 2011r.w sprawie wyznaczenia  obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na  9 października 2011r. 


   Na podstawie art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ( Dz.U. Nr 21, poz.112, Nr 26, poz.134, Nr 94, poz.550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz. 777 i Nr 147, poz.881) , zarządzam co następuje:


§ 1.

Dla wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r, wyznaczam  Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 w Białej z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Białej
przy ul. Rynek 10.

§ 2.

Zarządzenie podlega podaniu  do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


 Zastępca Burmistrza
 Maria   Tomala
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Tomala
Data wytworzenia: 2011-08-29