Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XV.194.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-09-2020 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Biała do realizacji projektu pn. "Ja w przedszkolu - miło i efektywnie spędzam czas" realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3 - Wsparcie e

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę przystąpienia do realizacji projektu pn. "Ja w przedszkolu - miło i efektywnie spędzam czas", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX - Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 - Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.3 - Wsparcie edukacji przedszkolnej. § 2. Postanawia się zabezpieczyć środki finansowe na pokrycie wkładu własnego dla projektu, o którym mowa w § 1, w wysokości 63.658,76 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem złotych 76/100). § 3. Środki finansowe niezbędne na pokrycie realizacji zadania wymienionego w § 1 zostaną zabezpieczone w uchwałach budżetowych Gminy Biała na lata 2020 i 2021 w ramach dochodów własnych gminy. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady

Sabina Gorek

 

PDF   Uchwała Nr XV.194.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-09-2020 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Biała do realizacji projektu pn. "Ja w przedszkolu - miło i efektywnie spędzam czas" realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3 - Wsparcie e.pdf