Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XV.195.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-09-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) art.68 ust.1 pkt7 i ust.1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i 284 i 782) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV.183.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 roku poz. 1191) zmienionej uchwałą Nr XI.100.2015 z dnia 25 listopada 2015r. oraz uchwałą Nr XXXII.331.2018 z dnia 14 września 2018r. § 22 ust. 1, otrzymuje brzmienie: ” § 22. 1 Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Białej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego sprzedawanego na rzecz najemcy korzystającego z pierwszeństwa w nabyciu w wysokości 50% ceny nieruchomości.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodnicząca Rady

Sabina Gorek

 

PDF   Uchwała Nr XV.195.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-09-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała.pdf (114,13KB)