Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XV.197.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-09-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2019-2028.

Na podstawie art..17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm. 1) ) i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378)uchwala się co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr V.52.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2019-2028 wprowadza się następujące zmiany: 1) w punkcie III Programowanie, 2. Cele Strategiczne i Operacyjne, Kierunki działań, Cel Strategiczny 3. Wspieranie osób starszych oraz osób niepełnosprawnych - Kierunki działań do celu operacyjnego 2. otrzymuje brzmienie:
„Kierunki do działań do celu operacyjnego 2. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie: 1. Udzielanie przez OPS pomocy finansowej i rzeczowej osobom niepełnosprawnym; 2. Likwidowanie barier ograniczających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej i w otoczeniu domowym; 3. Poszerzenie środowiskowego systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym również dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi; 4. Współpraca z lokalnymi pracodawcami w celu upowszechniania wiedzy na temat warunków i możliwości tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych; 5. Rozpowszechnianie ofert pracy dla osób niepełnosprawnych; 6. Uwzględnianie udziału osób niepełnosprawnych w organizowanych kursach zawodowych i szkoleniach; 7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi skupiającymi osoby niepełnosprawne; 8. Podjęcie działań do utworzenia na terenie gminy Środowiskowego Domu Samopomocy dla mieszkańców gminy. ”;

2) w punkcie III Programowanie, 3. Mierniki realizacji celów, prognoza zmian określony w tabeli w pkt 3. Cel strategiczny - Wspieranie rób starszych oraz osób niepełnosprawnych, otrzymuje brzmienie:

3. Wspieranie osób starszych oraz osób niepełnosprawnych - - liczba osób korzystających ze wsparcia w Środowiskowym Domu Samopomocy - pełniejsza integracja ze środowiskiem.

 

3. w punkcie III Programowanie, 4. Ramy finansowe Tabela 49. Ramy finansowe Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2019-2028 otrzymuje brzmienie:

 

szacunkowa wielkość wydatków (w zł) w poszczególnych latach
2019 2020 2021 2022 2023
10 495 024 10 704 924 13 419 023 11 887 403 12 110 150
2024 2025 2026 2027 2028
12 337 354 12 640 101 12 805 483 13 046 593 13 292 525

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady

Sabina Gorek

 

 

PDF   Uchwała Nr XV.197.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-09-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2019-2028..pdf