Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Burmistrza Białej z przebiegu i wyników konsultacji z dnia 20 października 2020 r.

Sprawozdanie Burmistrza Białej z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały w przedmiocie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Konsultacje przeprowadzono na podstawie uchwały Nr XXII.217.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

  1. Przedmiot konsultacji:

W dniu 21 września 2020 r. Burmistrz Białej opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Biała oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Zarządzenie Nr OR.0050.367.2020 dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w przedmiocie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

  1. Przebieg konsultacji:

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie pisemnej - wyrażenia opinii oraz zgłaszania uwag i propozycji w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

Opinie bądź uwagi należało złożyć w terminie od 01 października 2020 r. do 16 października 2020r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Białej (pok. 13), pocztą na adres: Urząd Miejski w Białej, ul. Rynek 10, 48–210 Biała lub drogą elektroniczną na adres e-mail: .

Przedmiotowy projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.biala.gmina.pl) na stronie internetowej Gminy Biała (www.biala.gmina.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

3. Przedstawienie wskazanych uwag i opinii zgłoszonych w toku konsultacji:

W trakcie trwania konsultacji nie wpłynęły uwagi ani opinie od organizacji pozarządowych mające wpływ na zmianę projektu przedmiotowej uchwały.

4. Komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Białej odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był inspektor ds. rolnictwa i obsługi funduszu sołeckiego, Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej.

5. Wyniki przeprowadzonych konsultacji:

Po przeprowadzonych konsultacjach do projektu przedmiotowej uchwały dotyczącej „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok" nie wprowadzono żadnych zmian.


PDF  Sprawozdanie Burmistrza Białej z przebiegu i wyników konsultacji projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. - skan dokumentu.pdf