Przejdź do treści strony WCAG

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE   Nr  OR.0050.113.2011
BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 19 września 2011r.


w  sprawie  powołania w Gminie   Biała  obwodowych komisji   wyborczych  w   wyborach do  Sejmu   Rzeczypospolitej  Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej  Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

    Na podstawie  art. 182 § 1 pkt 1 oraz  § 2, 3 i 7  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy  / Dz.U.Nr 21, poz.112, Nr 94, poz.550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz.777, Nr 147, poz.881 i Nr 149, poz. 889/ zarządzam  co następuje:


§ 1.


Powołuję obwodowe komisje wyborcze w Gminie Biała w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku, w składach osobowych określonych w załącznikach od nr 1 do nr 18 niniejszego zarządzenia.


§ 3.


Obwieszczenie o składach  obwodowych komisji wyborczych, o których mowa w § 1 podlega  podaniu do publicznej wiadomości  poprzez umieszczenie  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej, w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu oraz w siedzibach  obwodowych komisji wyborczych.


§ 4.


Wykonanie zarządzenia powierza  się  Sekretarzowi Gminy Biała.


§ 5.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Arnold Hindera

Do pobrania:
Załacznik do zarządzenia (PDF)

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Biały
Data wytworzenia: 2011-09-20