Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji w dniu 16 grudnia 2020

Termin: 16 grudnia 2020, godzina 11:00.

Miejsce: Urząd Miejski w Białej.

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia.

  PDFProtokół Nr 11.2020.pdf

 4. 4. Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Biała.

  PDFInformacja o stanie bezrobocia na terenie gminy Biała XI 2020.pdf

 5. 5. Informacja o ochronie przeciwpożarowej w mieście i gminie Biała.

  PDFInformacja ppoż za 2019 rok.pdf

 6. 6. Informacja o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji w Gminie Biała.

  PDFInformacja o zaspokajaniu potrzeb GCK.pdf

 7. 7. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biała za rok 2019.

  PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalntmi za 20219 rok.pdf

 8. 8. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. 8.1. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lat 2021-2028;

   PDFUchwała Nr XVI.198.2020.pdf

  2. 8.2. uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2021;

   PDFUchwała NR XVI.199.2020.pdf

  3. 8.3. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;

   PDFUchwała NR XVI.200.2020.pdf

  4. 8.4. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;

   PDFUchwała NR XVI.201.2020.pdf

  5. 8.5. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;

   PDFUchwała NR XVI.202.2020.pdf

  6. 8.6. zmian budżetu Gminy Biała na 2020 r.;

   PDFUchwała NR XVI.203.2020.pdf

  7. 8.7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2020 -2028 ;

   PDFUchwała Nr XVI.204.2020.pdf

  8. 8.8. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;

   PDFUchwała Nr XVI.205.2020.pdf

  9. 8.9. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;

   PDFUchwała NR XVI.206.2020.pdf

  10. 8.10. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;

   PDFUchwała Nr XVI.207.2020.pdf

  11. 8.11. nie wygasania wydatków w roku 2020;

   PDFUchwała Nr XVI.208.2020.pdf

  12. 8.12. wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała

   PDFUchwała Nr XVI.209.2020.pdf

  13. 8.13. ustalenia dopłat do ceny odprowadzanych ścieków, obowiązującej na terenie miasta i gminy Biała;

   PDFUchwała Nr XVI.210.2020.pdf

  14. 8.14. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania organu regulacyjnego;

   PDFUchwałaNR XVI.211.2020.pdf

  15. 8.15. wyznaczenia Aglomeracji Biała;

   PDFUchwała NR XVI.212.2020.pdf

  16. 8.16. uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok;

   PDFUchwała NR XVI.213.2020.pdf

  17. 8.17. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2021 rok;

   PDFUchwała NR XVI.214.2020.pdf

  18. 8.18. wyrażenia woli podjęcia działań związanych z utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Łączniku;

   PDFUchwała NR XVI.215.2020.pdf

  19. 8.19. zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej, poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Radostyni;

   PDFUchwała NR XVI.216.2020.pdf

  20. 8.20. uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2021 rok.

   PDFUchwała Nr XVI.217.2020.pdf

  21. 8.21. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Biała

   PDFUchwała Nr XVI.218.2020.pdf

 9. 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. 10. Zakończenie obrad.