Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2021

Burmistrz Białej działając na podstawie art. 25 ust.1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Numer XVI.213.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych skierowany do:

 1. organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności
  sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku publicznego.
 1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych na realizację zadań w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 roku.

 1. Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza
 2. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych.

Zakres zadania Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza:

 1. usprawnienie lecznicze i rehabilitacja ruchowa pacjentów,
 2. tworzenie łatwo i ogólnie dostępnych stanowisk usprawnienia leczniczego,
 3. gimnastyka lecznicza i korekcyjna dzieci i młodzieży szkolnej, integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

Wysokość środków publicznych na realizację zadania w roku 2021: 100 000,00 zł.
W 2019 roku i 2020 roku powyższe zadanie realizowane było przez Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu Gabinet Rehabilitacyjny w Białej.
Wysokość przyznanej dotacji w 2019 roku: 95 000,00 zł, w 2020 roku 95000,00 zł

Zakres zadania Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych :

 1. opieka pielęgniarska nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania, poradnictwo w sprawach medycznych, higienicznych i odżywiania,
 2. organizowanie pomocy potrzebującym,
 3. wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,
 4. współpracę z placówkami pomocy społecznej i służby zdrowia.
  Wysokość środków publicznych na realizacje zadania w roku 2021 : 50 000,00 zł

  W 2019 roku i 2020 roku powyższe zadanie realizowane było przez Caritas Diecezji Opolskiej Stacja Opieki Caritas w Białej.
  Wysokość przyznanej dotacji w roku 2019 – 50 000,00 zł, w 2020 roku – 50 000,00 zł
 1. Zasady przyznania dotacji:

 1. Oferty opiniuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Białej.
 2. Decyzje o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Burmistrz Białej po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 3. Informacja o wyniku konkursu zostaje ogłoszona poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.biala.gmina.pl
 1. Termin i warunki realizacji zadań:

 1. Termin realizacji dwóch wyżej wymienionych zadań: od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 roku.
 2. Miejsce realizacji zadań: Gmina Biała
 3. Podmiot składający ofertę:
  1) wykonuje zadanie samodzielnie,
  2) posiada możliwości kadrowe i techniczne do realizacji zadania,
  3) posiada doświadczenie w realizacji zadania,
  4) posiada szczegółowy program realizacji zadania
  5) posiada środki własne na udział w realizacji zadania,
 1. Termin składania ofert

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2021 roku w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs na realizację zadania …….(wymienić nazwę zadania) w sekretariacie (pokój Numer 13) Urzędu Miejskiego w Białej ulica Rynek Numer 10 w godzinach od 7.30 do 15.30 (w piątki do14.00) lub pocztą na wyżej wymieniony adres. Liczy się data wpływu do sekretariatu urzędu.

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

  1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni licząc od końcowego terminu składania ofert.
  2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
  3. W toku rozpatrywania ofert oferenci mogą być poproszeni o złożenie dodatkowych dokumentów, informacji lub wyjaśnień.
  4. Złożenie oferty o środki finansowe nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości, a która występuje podmiot.
  5. Przy ocenie zgłoszonych ofert stosowane będą następujące kryteria:
   1. sposób realizacji zadania,
   2. posiadane zasoby kadrowe,
   3. doświadczenie w realizacji tego typu zadania,
   4. koszty realizacji zadania.
    Opiniując oferty przyznaje się punkty od 0 do 3 za każde kryterium . O wyborze oferty decyduje ilość przyznanych punktów. Szczegółowe zasady wyboru oferty zawiera Regulamin Konkursu.
  6. Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.
  7. Podstawą przyznania dotacji wybranemu oferentowi oraz szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Burmistrzem a wybranym podmiotem.
  8. Oferty winny być złożone na formularzu określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
  9. Oferta powinna zawierać w szczególności:
   1. szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,
   2. informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,
   3. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania,
   4. kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania,
   5. informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,
   6. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
   7. aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego ważny 3 miesiące od daty wystawienia,
   8. kopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
   9. sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności oferenta za ubiegły rok – lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za miniony okres,
   10. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
  10. Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
  11. Kserokopie dokumentów załączonych do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące podmiot składający ofertę.
  12. Od decyzji Burmistrza Białej  podmiotowi biorącemu udział w konkursie nie przysługuje odwołanie.
 1. Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Burmistrz Białej
Edward Plicko