Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje Ogólne

Urząd Miejski w Białej jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Burmistrz jako organ wykonawczy w Gminie wykonuje swoje zadania.
Organizację, zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez Burmistrza Białej Zarządzeniem Nr OR.120.15.2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.
Urząd Miejski w Białej działa na podstawie przepisów prawnych, a w szczególności:

  1. Ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446),
  2. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
  3. Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902),
  4. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów  akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz.67),
  5. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego,
  6. Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego,
  7. Innych przepisów prawa regulujących zadania i kompetencje Gminy i ich organów.

Z racji wpisania w  Gminy Biała do Urzędowego Rejestru Gmin (prowadzonego obecnie przez Ministra Administracji i Cyfryzacji) , w których używany jest język pomocniczy, w tut. Urzędzie przy załatwianiu spraw przez osoby należące do mniejszości niemieckiej, obok języka urzędowego - polskiego, może być używany język niemiecki jako język pomocniczy.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, możliwość używania języka  pomocniczego oznacza,że osoby należące do mniejszości, mają prawo do:

  1. zwracania się do organów gminy w języku pomocniczym w formie pisemnej lub ustnej,
  2. uzyskiwania, na wyraźny wniosek, odpowiedzi także w języku pomocniczym w formie pisemnej lub ustnej.

Dopuszcza się wniesienia podania w języku pomocniczym.
Procedura odwoławcza  odbywa się wyłącznie w języku urzędowym.

W tut. Urzędzie, prowadzenie spraw w języku pomocniczym powierzono Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego, z którym pracownicy Urzędu zobowiązani są współpracować w zakresie załatwiania spraw . 

Pracownicy Urzędu serdecznie witają wszystkich odwiedzających!!!Dane kontaktowe
Nazwa instytucji Urząd Miejski w Białej
Adres pocztowy ul. Rynek10
48-210 Biała
Miejscowość Biała
Kontakt
internet
tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
Strona www: www.biala.gmina.pl
E-mail:
Numer NIP 755-10-03-699
Numer REGON 000527977
Numer konta bankowego 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
Burmistrz Edward Plicko
tel.: 77 438 85 34, pokój nr 13
Z-ca Burmistrza Mirosław Libront
tel.: 77 438 85 58, pokój nr 12
Sekretarz Gminy Grażyna Biały
tel.: 77 438 85 51, pokój nr 17
Skarbnik Gminy Klaudia Kopczyk
tel.: 77 438 85 32, pokój nr 18
Godziny pracy

poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:00

Burmistrz przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 13:00 do 17:00