Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KATALOG USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁEJ

Opracowane karty usług mają pomóc mieszkańcom - klientom naszego urzędu przy załatwianiu większości spraw urzędowych.
Karty usług można otrzymać bezpośrednio przy załatwianiu sprawy oraz pobrać z półek znajdujących się na korytarzach urzędu.
Karty usług zostały usystematyzowane według zakresu działania komórek organizacyjnych tutejszego Urzędu.
W kartach usług opisano procedury najczęściej załatwianych spraw urzędowych.
Powstały z kart usług katalog będzie sukcesywnie uzupełniany o kolejne karty.
 
Pisma można składać w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP na Skrzynkę Podawczą. W celu złożenia takiego pisma należy zarejestrować się i zalogować na stronie epuap.gov.pl, a następnie skorzystać z usługi "Pismo ogólne do urzędu". Pismo takie powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub od 9 czerwca 2011 roku, osoba może uwierzytelnić swoje konto i przesyłać pisma z wykorzystaniem profilu zaufanego. Aby uzyskać profil zaufany należy w zakładce "Moje konto" przejść do "Moje profile zaufane" i złożyć elektroniczny wniosek. Jeśli wszystkie dane podane przez użytkownika były poprawne to kolejnym krokiem będzie udanie się "Punktu Potwierdzającego Profile", gdzie dla Gminy Biała jest to Urząd Skarbowy w Prudniku, ul. Kopernika 1A, pok. nr 3.
 

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego:

Karta usług numer 01/SO - Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Karta usług numer 02/SO - Centralny Rejestr Wyborców – wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania

Karta usług numer 03/SO - Reklamacje na nieprawidłowości w Centralnym Rejestrze Wyborców

Karta usług numer 04/SO - Zameldowanie na pobyt stały i pobyt czasowy obywateli polskich

Karta usług numer 05/SO - Zameldowanie na pobyt stały i pobyt czasowy cudzoziemców

Karta usług numer 06/SO - Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Karta usług numer 07/SO - Wymeldowanie z pobytu stałego oraz z pobytu czasowego

Karta usług numer 08/SO - Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjne

Karta usług numer 09/SO - Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Karta usług numer 10/SO - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice rzeczypospolitej polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Karta usług numer 11/SO - Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców

Karta usług numer 12/SO - Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru pesel

Karta usług numer 13/SO - Złożenie wniosku na dowód osobisty i odbiór dowodu osobistego

Karta usług numer 14/SO - Zawieszenie i wycofanie zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego

Karta usług numer 15/SO - Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Karta usług numer 16/SO - Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia – postępowanie zwykłe

Karta usług numer 17/SO - Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - postępowanie uproszczone

Karta usług numer 18/SO - Przekazanie/aktualizacja/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych

Karta usług numer 19/SO - Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych


Urząd Stanu Cywilnego:

Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) - przez internet

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez internet — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć.
Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Karta usług numer 01/USC - Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego

Karta usług numer 02/USC - Rejestracja zgonów

Karta usług numer 03/USC - Sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Karta usług numer 04/USC - Zmiana imienia lub nazwiska

Karta usług numer 05/USC - Zaświadczenie o stanie cywilnym

Karta usług numer 06/USC - Zgłoszenie urodzenia dziecka

Karta usług numer 07/USC - Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiej księgi - transkrypcja

Karta usług numer 08/USC - Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

Karta usług numer 09/USC - Zawarcie związku małżeńskiego ślub konkordatowy

Karta usług numer 10/USC - Zawarcie związku małżeńskiego przez obywatela polskiego za granicą

Karta usług numer 11/USC - Uznanie orzeczenia zagranicznego dot. rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego na terenie unii europejskiej

Karta usług numer 12/USC - Uznanie orzeczenia sądu państwa obcego w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego

Karta usług numer 13/USC - Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństw

Karta usług numer 14/USC - Uznanie ojcostwa


Referat Finansowy - Podatki:

Karta usług numer 01/FN - Podatek leśny od osób fizycznych

Karta usług numer 02/FN - Podatek leśny od osób prawnych

Karta usług numer 03/FN - Łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych

Karta usług numer 04/FN - Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Karta usług numer 05/FN - Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Karta usług numer 06/FN - Podatek rolny od osób fizycznych

Karta usług numer 07/FN - Podatek rolny  od osób  prawnych

Karta usług numer 08/FN - Ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntu    

Karta usług numer 09/FN - Ulga inwestycyjna

Karta usług numer 10/FN - wycofana.

Karta usług numer 11/FN - Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne i osoby prawne

Karta usług numer 12/FN - wycofana.

Karta usług numer 13/FN - Odroczenie terminu płatności/rozłożenie na raty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych od osób fizycznych

Karta usług numer 14/FN - Odroczenie terminu płatności/ rozłożenie na raty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych

Karta usług numer 15/FN - Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę i prolongaty z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych

Karta usług numer 16/FN - Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę i prolongaty z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych

Karta usług numer 17/FN - Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Karta usług numer 18/FN - Wydawanie zaświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego

Karta usług numer 19/FN - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego


Referat Finansowy - Gospodarka komunalna:

PDFWniosek o odpracowanie zadłużenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.pdf (86,77KB)

PDFWniosek o odroczenie terminu płatności należności budżetowej.pdf (69,88KB)

PDFWniosek o rozłożenie na raty należności budżetowej.pdf (77,49KB)

PDFWniosek o umorzenie należności budżetowej.pdf (69,66KB)

PDFWniosek o zwrot nadpłaty.pdf (48,87KB)


Referat Finansowy - Działalność Gospodarcza:

Karta usług numer 01/FN.DG - Przyjmowanie wniosków o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Karta usług numer 02/FN.DG - Przyjmowanie wniosków o zmianę wpisu w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Karta usług numer 03/FN.DG - Przyjmowanie wniosków o zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

Karta usług numer 04/FN.DG - przyjmowanie wniosków o wykreślenie wpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Karta usług numer 05/FN.DG - Poświadczanie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej ( dotyczy osób, które zakończyły prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 r.)

Karta usług numer 06/FN.DG - Wydawanie Zezwoleń Na Sprzedaż Napojów Alkoholowych

Karta usług numer 07/FN.DG -  Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Karta usług numer 08/FN.DG - Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć

Karta usług numer 09/FN.DG - Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Karta usług numer 10/FN.DG - Przyjmowanie wniosków o wydanie opolskiej karty rodziny i seniora


Gospodarka Nieruchomościami:

Karta usług numer 01/GN - Nadanie numeru porządkowego na budynek lub nieruchomość

Karta usług numer 02/GN - Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

Karta usług numer 03/GN - Sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy biała na rzecz najemcy

Karta usług numer 04/GN - Sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność gminy biała na rzecz najemcy

Karta usług numer 05/GN - Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy biała z przeznaczeniem na cele rolne

Karta usług numer 06/GN - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Karta usług numer 07/GN - Przekształcenie udziału w prawie współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości

Karta usług numer 08/GN - Rozgraniczenie nieruchomości

Karta usług numer 09/GN - Udzielenie bonifikaty w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu


Referat Organizacyjny:

Karta usług nr Nr 03/OR - Spisanie zeznań świadków w celu udokumentowania pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym


Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych:

Karta usług numer 01/GKZP - Decyzje o warunkach zabudowy

Karta usług numer 02/GKZP - Postanowienie o zgodności podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Karta usług numer 03/GKZP - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Karta usług numer 04/GKZP - Wypis i wyrys ze „Studium kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała”

Karta usług numer 05/GKZP - Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Karta usług numer 06/GKZP - Przydział lokalu mieszkalnego

Karta usług numer 07/GKZP - Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego

Karta usług numer 08/GKZP - Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Karta usług numer 09/GKZP - Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Karta usług numer 10/GKZP - Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Karta usług numer 11/GKZP - Akt planowania przestrzennego

Karta usług numer 12/GKZP - Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karta usług numer 13/GKZP - Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Karta usług numer 14/GKZP - Zaświadczenie o ujęciu nieruchomości w rejestrze zabytków

Karta usług numer 15/GKZP - Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego

Karta usług numer 16/GKZP - wycofana.

Karta usług numer 17/GKZP - Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

Karta usług numer 18/GKZP - Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Karta usług numer 19/GKZP - wycofana.

Karta usług numer 20/GKZP - Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Karta usług numer 21/GKZP - Przyznanie dodatku energetycznego


Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty i Spraw Społecznych:

Karta usług numer 01/OŚ - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika