Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji w dniu 24 marca 2021 roku

Termin: 24.03.2021, g. 12:00

Miejsce: Urząd Miejski w Białej

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia.

  PDFProtokół Nr 13.2021.pdf

 4. 4. 4. Informacja przedstawiciela KRUS dotycząca przyznawania zasiłku dla ubezpieczonego rolnika i domownika z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID -19, oraz zasad przyznawania świadczeń emerytalno – rentowych jak i świadczeń z tytułu wypadku przy pracy, choroby zawodowej lub macierzyństwa przysługującym osobom w systemie ubezpieczenia społecznego rolników. / temat wynikający z ramowego plany pracy Komisji Rolnictwa…/
 5. 5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej za 2020 r.

  PDFsprawozdanie z działalności OPS za 2020 r..pdf

 6. 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020 r.

  PDFSprawozdanie z realizacji Progrmu Wspierania Rodziny za 2020 r..pdf

 7. 7. Ocena stopnia wdrażania wyznaczonych działań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Biała na lata 2019 -2020

  PDFOcena Stopnia Wdrażania Strategi.pdf

 8. 8. Informacja z działalności Stacji Opieki i Gabinetu Rehabilitacyjnego CARITAS w 2020 r.

  PDFInformacja o działalności Caritas.pdf

 9. 9. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. a. przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała;

   PDFProjekt uchwały nr XVIII.228.2021 w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała.pdf

  2. b. przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Biała;

   PDFProjekt uchwały nr XVIII.229.2021 w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planuzaopatrzenia w ciepło, energię elektrycznąi paliwa gazowe dla Gminy Biała.pdf

  3. c. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego programu rewitalizacji miasta Biała do roku 2023;

   PDFProjekt uchwały nr XVIII.230.2021 zmieniający uchwałe w sprawie przyjęcia Lokalnego programu rewitalizacji miasta Biała do roku 2023 II.pdf

  4. d. uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała;

   PDFProjekt uchwały nr XVIII.231.2021 w sprawie uchwalenia studium uwaruńkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała..pdf

  5. e. zmian w budżecie Gminy Biała na 2021 r.;

   PDFProjekt uchwały nr XVIII.232.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2021 r..pdf

  6. f. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2021- 2028;

   PDFProjekt uchwały nr XVIII.233.2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2021 -2028.pdf

  7. g. zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w 2021 roku;

   PDFProjekt uchwały nr XVIII.234.2021 w zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.pdf

  8. h. określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Biała dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne;

   PDFprojekt uchwały nr XVIII.235.2021 w sprawi określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Białadotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne.pdf

  9. i. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała;

   PDFProjekt uchwały nr XVIII.236.2021 w spraie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 2019.pdf

  10. j. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Biała;

   PDFProjekt uchwały nr XVIII.237.2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Biała.pdf

  11. k. uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2021-2023

   PDFProjekt uchwały nr XVIII.238.2021 w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2021-2023.pdf

  12. l. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała;

   PDFProjekt uchwały nr XVIII.239.2021 zmieniający uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała;.pdf

  13. m. przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Radostyni.

   PDFProjekt uchwały Nr XVIII.240.2021 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Radostyni.pdf

 10. 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej za 2020 rok.
 11. 11. Informacja dotycząca Inicjatywy Marszałkowskiej i funduszu sołeckiego za 2020 rok. . /temat wynikający z ramowego plany pracy Komisji Gospodarczej

  PDFInformacja dotycząca Inicjatywy Marszałkowskiej i funduszu sołeckiego..pdf

 12. 12. Informacja dotycząca aktualnego stanu obiektów sportowych i remiz strażackich na terenie gminy Biała oraz planowanych i przeprowadzonych remontach tychże obiektów. . / temat wynikający z ramowego plany pracy Komisji Oświaty…/

  PDFInformacja dotycząca stanu obiektów sportowych i remiz strażackicj....pdf

 13. 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. 14. Zakończenie obrad.