Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na okres od września 2020 roku do grudnia 2021 roku.

L.p. Zakres działalności Termin Sposób realizacji Realizujący zadania wynikające z zakresu dostępności
1. Powołanie i podanie do publicznej wiadomości danych koordynatorów do spraw dostępności oraz wyznaczenie osoby do współpracy z koordynatorami. Wrzesień 2020. Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie wyznaczenia w Urzędzie Miejskim w Białej koordynatora ds. dostępności.

Burmistrz Białej, Sekretarz Gminy

Publikacja na stronie BIP danych kontaktowych koordynatorów do spraw dostępności Informatyk
2. Spotkanie z przedstawicielami jednostek organizacyjnych gminy Biała, instytucji kultury (GCK) oraz spółki gminnej (WiK) Październik 2020. Przekazanie informacji o obowiązujących przepisach w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz o obowiązku wyznaczenia osób odpowiedzialnych w danej jednostce za sprawy dotyczące dostępności. Burmistrz Białej
3. Zlecenie wykonania audytu w zakresie dostosowania strony internetowej i BIP do minimalnych wymagań w zakresie dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Wrzesień-październik 2020. Wykonanie wskazówek zawartych w wyniku opracowanego audytu. Informatyk, Redaktorzy BIP
4. Dostosowanie strony internetowej i BIP do minimalnych wymagań w zakresie dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Wrzesień 2020. Wykonanie/wdrożenie nowych wymagań strony internetowej. Informatyk
5. Zebranie danych kontaktowych do osób odpowiedzialnych za zapewnienie dostępności
w jednostkach organizacyjnych Gminy Biała, w Gminnym Centrum Kultury oraz w spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja.
Październik 2020. Przekazanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej o konieczności wyznaczenia osób odpowiedzialnych za zapewnienie dostępności. Koordynator
6. Utworzenie zkładki” Dostępność” na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Białej. Październik 2020. lecenie informatykowi utworzenia zakładki o nazwie “Dostępność” na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Białej.

Sekretarz Gminy, Informatyk

7. Wykazanie na stronie BIP w zakładce "Dostępność" organizacji zajmujących się wspieraniem osób ze szczególnymi potrzebami z terenu województwa opolskiego. Wrzesień-grudzień 2020. Zebranie danych kontaktowych podmiotów zajmujących się wspieraniem osób ze szczególnymi potrzebami i ich publikowanie na stronie BIP Urzędu Miejskiego. Koordynator, Informatyk
8. Wyznaczenie pracownika Urzędu Miejskiego w Białej do obsługi osób głuchych. Wrzesień 2020- kwiecień 2021.

Wytypowanie i skierowanie pracownika Urzędu na kurs języka migowego.

Burmistrz Białej

Podanie danych kontaktowych osoby wyznaczonej do obsługi osób głuchych do publicznej wiadomości (BIP, tablice ogłoszeń) Koordynator
9. Zapewnienie szkoleń z zakresu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Realizacja przez cały okres działania. Kierowanie wyznaczonych koordynatorów i osób z nimi współpracujących do udziału w organizowanych szkoleniach z zakresu zapewniania dostępności. Burmistrz Białej
10. Analiza stanu budynku Urzędu Miejskiego w Białej pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Październik-grudzień 2020. Dokonanie wstępnego przeglądu stanu technicznego budynku pod względem istniejących barier architektonicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami metodą samooceny. Kierownik Referatu GKZP
Dokonanie analizy pod kątem spełniania wymogu w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Koordynator
11. Obsługa osób słabosłyszących Do marca 2021. Zakup środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących np. pętli indukcyjnej, których celem jest wspomaganie słyszenia. Koordynator
12. Zapewnienie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne. Realizacja przez cały okres działania. Podjęcie działań mających na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno-komunikacyjnego poprzez zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnieniu wsparcia technicznego, w tym wykorzystania technologii w zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Koordynator
13. Uwzględnianie problemów osób ze szczególnymi potrzebami w planowanych i prowadzonych inwestycjach oraz realizacji zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych. Realizacja przez cały okres działania. Określanie w treściach umów warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień publicznych z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. ,poz. 1696 z późn. zm.). Koordynator
14. Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Marzec 2021. Wypełnienie formularza opracowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i udostepnienie na stronie BIP-u. Koordynator
15. Sukcesywne dostosowywanie pomieszczeń Urzędu ( w tym zorganizowanie sali operacyjnej na parterze budynku Urzędu Miejskiego) z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (przeniesienie na salę operacyjną stanowisk pracy związanych z bezpośrednią obsługą klienta np. kasa, biuro podawcze). Realizacja przez cały okres działania. Zlecenie przeprowadzenia prac remontowych w budynku Urzędu Miejskiego. Burmistrz Białej
16. Dostosowanie schodów i oszklonych drzwi do potrzeb osób słabowidzących. Do grudnia 2021.

Naklejenie taśmy żółto-czarnej na wysokości około 1 metra na szklanych, tylnych drzwiach wejściowych do Urzędu.

Wyróżnienie pasem o szerokości 8-10 cm w barwie żółtej na powierzchniach pionowych i poziomych krawędzi pierwszego oraz ostatniego stopnia schodów powyżej trzech stopni.

Koordynator
17. Opracowanie zasad możliwości wejścia do Urzędu z psem asystującym. Pierwszy kwartał 2021.

Umieszczenie informacji o zasadach wprowadzania na teren Urzędu psa asystującego na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz na stronie BIP.

Zakup i montaż oznaczeń o psie asystującym.

Koordynator/ Informatyk

18. Bieżące monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Białej pod kątem działań zmierzających do poprawy w zakresie dostępności świadczonych usług Urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Realizacja przez cały okres działania. Prowadzenie rozmów i spotkań z kierownictwem Urzędu, przedstawicielami poszczególnych jednostek oraz z przedstawicielami organizacji zajmujących się udzielaniem wsparcia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Koordynator

 

Alternatywny sposób dostępu / kontaktu:

  1. kontakt telefoniczny:
  • sekretariat: 774388531,
  • koordynator: 774388555 lub 774388552.
  1. kontakt e-mailowy: sekretariat@biala.gmina.pl lub ro@biala.gmina.pl.
  2. kontakt korespondencyjny: Urząd Miejski, ul. Rynek 10, 48-210 Biała.