Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Biała na lata 2022- 2025

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf


Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie: „Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Biała na lata 2022- 2025”

Urząd Miejski w Białej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2022- 2025 dla Gminy Biała.

Zamawiający: Gmina Biała, ulica Rynek 10, 48-210 Biała, NIP: 7551912048, telefon: 774388531.

Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „ Aktualizacja gminnej Ewidencji Zabytków, aktualizacja oraz sporządzenie Gminnego programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Biała na lata 2022-2025” Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienie określonego przez Zamawiającego.
 2. Oferta może być złożona w formie elektronicznej.

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. W zakresie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków:
 • wykonanie Aktualnej Gminnej Ewidencji Zabytków w postaci nowych/zaktualizowanie obecnych kart adresowych z aktualną dokumentacją fotograficzną obiektów, mapą i opisem według wzoru kart adresowych wprowadzonych przez Rozporządzenie Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego w formacie A4 i w wersji elektronicznej- w chwili obecnej posiadamy 157 kart,
 • sporządzenie tabelaryczne zestawienia obiektów w układzie adresowym i ewidencyjnym według miejscowości w wersji papierowej i elektronicznej,
 • wykonanie mapy z lokalizacją zabytków obejmującą obszar całej gminy, zawierającą informacje na temat rozmieszczenia obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków oznaczonych liczbą porządkową w wykazie obiektów w 1 egzemplarzu wersji papierowej i 1 egzemplarzu wersji cyfrowej (format grafika wektorowa),
 1. W zakresie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Biała na lata 2022-2025:
 • opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami- 2 egzemplarze w formie papierowej (format A4 w kolorze) i 1 egzemplarz w formacie cyfrowym na płycie CD (w formie edytowalnej),
 • uzyskanie pozytywnej opinii Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 • wykonanie projektu uchwały, w programie do wykonywania uchwał, w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Biała na lata 2021- 2024 wraz z uzasadnieniem dla Rady Miejskiej w Białej
 • prezentacja Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na posiedzeniach komisji oraz na sesji Rady Gminy w Białej.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

 • Ustawą z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j, Dz. U. Z 2021r. Poz. 710).
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. W sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem( dz. U z 2011r. Poz. 113, poz. 661).
 • Instrukcja opracowania kart adresowych Gminnej Ewidencji zabytków wydanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Kryterium Wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena 100% i związanie z umową 60 dni.

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest dołączyć do niej następujące dokumenty:

 • formularz ofertowy- uzupełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji.
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • minimum dwa poświadczenia (referencje) potwierdzające zrealizowania w zakresie wskazanym w przedmiocie zamówienia w okresach ostatnich 3 lat.
 • podpisaną klauzulę informacyjną zgodną z RODO.

Opis sposobu obliczania ceny:

Wykonawca określi cenę ofert zgodnie ze wzorem formularza ofertowego na załączniku nr 1 , wykonawca określi cenę netto. Następnie Wykonawca określi cenę brutto poprzez doliczenie należnego podatku VAT do ceny netto. Cenę ofert stanowić będzie cena brutto, określona w polskich złotych za „Aktualizacja gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Biała na lata 2022-2025”. Cena podana przez Wnioskodawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

Miejsce i termin złożenia ofert:

 1. Oferty należy złożyć w terminie od dnia 05 lipca 2021r.do dnia 19 lipca 2021r. do godziny 11:00 w siedzibie Zamawiającego: 48-210 Biała, ul Rynek 10, w sekretariacie w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt. 1 Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała ocenie. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może także wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pisemnie przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
 2. Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć w terminie 05 lipca 2021r. do dnia 19 lipca 2021r. do godziny: 11:00 na adres: z dopiskiem w temacie „ Aktualizacja gminnej Ewidencji Zabytków, aktualizacja oraz sporządzenie Gminnego programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Biała na lata 2022-2025”

Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w dniu 19 lipca 2021 roku w siedzibie Zamawiającego 48-210 Biała, ulica Rynek 10, pokój nr 12.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Sybila Schinke, telefon 774388531, Aleksandra Sokołowska, telefon 774388531.

Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań celem wyjaśnień opisu przedmiotu zamówienia.

Informacje dodatkowe:

Zapytanie ofertowe nie jest jednoznaczne z podpisaniem umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zadania pn. „Aktualizacja gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Biała na lata 2022-2025” bez podania przyczyny.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy od podpisania umowy.


Załączniki:

DOCFormularz ofertowy.doc
DOCInformacja o przetwarzaniu danych osobowych.doc
DOCWzór umowy.doc