Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przypomnienie o aktualizacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Powyższy przepis obejmuje również przypadki zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość tj. studentów wracających do domów na wakacje, dłuższy pobyt rodziny. Jednocześnie przypomina się, że osoby mające miejsce zamieszkania na terenie gminy Biała (centrum życiowe) a pracujące część tygodnia za granicą, podlegają ujęciu w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje  należy składać:

  • osobiście (można również wrzucić do skrzynki korespondencyjnej znajdującej się przed wejściem do Urzędu)
  • listownie na adres: Urząd Miejski w Białej, Rynek 10, 48-210 Biała
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji elektronicznej ePUAP, podpisanej profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym

Nadmieniamy, że na bieżąco weryfikujemy treść złożonych deklaracji, jeżeli liczba zgłoszonych mieszkańców będzie budziła wątpliwości, Właściciel zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.