Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.516.2021 Burmistrza Białej z dnia 21-07-2021 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 43 km.1 o pow. 0,8270 ha położonej w obrębie Miłowice

Na podstawie art 30 ust.2 pkt3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. 1) ) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm. 2) )zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznaczam do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działkę gruntu oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka 43 km.1 o pow. 0,8270 ha obręb Miłowice, zapisaną w księdze wieczystej OP1P/00037866/2 jako własność Gminy Biała.
§ 2. Ustalam cenę nieruchomości opisanej §1 na kwotę 46 000,00zł ( słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych)
§ 3. Zatwierdzam i ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s gospodarki nieruchomościami.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej, publikacji w prasie lokalnej oraz na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Białej w Biuletynie Informacji Publicznej.


Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.516.2021 Burmistrza Białej z dnia 21-07-2021 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 43 km.1 o pow. 0,8270 ha położonej w obrębie Miłowice.pdf

DOCXZałącznik nr 1 OR.0050.516.2021.docx