Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze oferty

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

W prowadzonym postępowaniu 6 wykonawców złożyło oferty. Zamawiający dokonał oceny
i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie z treścią specyfikacji warunków zamówienia kryteriami, którymi kierował się zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej były:

1)           Cena: waga kryterium - 60 %.
2)           termin gwarancji: waga kryterium – 40 %

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 5 złożoną przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce.


Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji warunków zamówienia. Wykonawca dostarczył dla Zamawiającego wszystkie wymagane podmiotowe środki dowodowe.

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty strona internetowa.pdf
PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - strona internetowa podpisana.pdf