Przejdź do treści strony WCAG

II przetarg nieograniczony działki gruntu o numerze 2077 mapa 26 położonej w Białej

OGŁOSZENIE   BURMISTRZA  BIAŁEJ

Burmistrz Białej działając zgodnie z §3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 ) ogłasza, że w dniu 5 kwietnia  2013   roku o godzinie  1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, pokój  nr 5  odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała.

Przedmiotem sprzedaży będzie działka gruntu nr 2077 karta mapy 26 o pow. 0,2771 ha położona w Białej. Działka  położona  w  strefie peryferyjnej miasta, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i użytków rolnych. Działka przylega bezpośrednio do ul. Franciszka Suchego. Działka niezagospodarowana, teren nieuzbrojony, uzbrojenie sieciowe w e.e i wodę w niedalekiej odległości. Teren działki płaski, rozłóg regularny, na obrzeżach działka porośnięta samosiewami drzew i krzewów. W skład działki wchodzą nieużytki - 0,2771 ha  

Dla działki prowadzona jest księga wieczysta KW OP1P/00038626/5. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich.

W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Biała –teren działki oznaczony jest symbolem RZ- tereny użytków rolnych.

 

                     Cena wywoławcza nieruchomości wynosi   28 575,00 zł

 

Warunkiem  uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 2 kwietnia 2013 roku  wadium w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złoty) przelewem na konto Gminy Biała  nr konta  02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 w Banku  Spółdzielczym w Białej z adnotacją ,,Przetarg na sprzedaż działki 2077 w Białej ”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu całej kwoty wadium na w/w rachunek bankowy. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do  pełnych dziesiątek złoty.

Informacje dodatkowe: W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne. Do uczestnictwa w przetargu osoby fizyczne winne przedstawić dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości, osoby prawne winny przedłożyć aktualny wypis ze stosownego rejestru (ważny 3 miesiące) lub pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej oraz dowód wniesienia wadium. Wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia  umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi na konto uczestnika przetargu. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości ponosi koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 366,00 zł oraz koszty notarialne i sądowe. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białej  pokój nr 5 lub tel.77 4388546  w godzinach pracy urzędu  od 7 30 do 1530.

 

         Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia

                                              uzasadnionych przyczyn.