Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dla przedsiębiorców Gminy Biała oraz właścicieli i zarządców innych nieruchomości niezamieszkałych

Uwaga przedsiębiorcy Gminy Biała oraz właściciele i zarządcy innych nieruchomości niezamieszkałych

Gmina Biała obejmuje systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. W związku z tym, właściciele nieruchomości niezamieszkałych nie wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminy, lecz są zobowiązani posiadać umowy na odbiór odpadów komunalnych z jednostką odbierającą odpady komunalne posiadającą wpis do rejestru – na zasadzie wolnego wyboru. Obowiązek ten, wynika z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy pozbywają się odpadów komunalnych i którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, mają obowiązek udokumentowania w formie umowy i dowodów uiszczania opłat za korzystanie z usług wykonywanych przez jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy, gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Umowy podlegają wpisowi do ewidencji umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Powyższe dotyczy w szczególności nieruchomości w całości wykorzystywanych do działalności gospodarczej.

W przypadku, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są do:

  • uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją;
  • indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym - na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący, chyba że umowa lokalu stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 6j ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej, dopuszcza się uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej.

W związku z powyższym, jeżeli nie wszystkie zobowiązane podmioty zawarły wymaganą umowę, zobligowane są niezwłocznie tego dokonać a kopię tego dokumentu dostarczyć do Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Gmina Biała, ul. Rynek 10, 48-210 Biała, lub na adres e-mail: , w terminie do 30.09.2021 r.

Jednocześnie przypominam, że brak umów na odbiór odpadów komunalnych, może skutkować nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ww. ustawy.