Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie przebudowy budynku remizy w Mokrej

Nr. GKZP.6733.2.2013                                                                                                                       

Biała, dnia.11-03-2013r.


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA  BIAŁEJ


        Na podstawie art.61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 51 ust. 3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 717z późn. zm.) zawiadamiam,  że w dniu 07-03-2013r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Pana Andrzeja Wójtowca z Białej, występującego z upoważnienia Gminy Biała, celem ustalenia warunków zabudowy w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi MOKRA, obejmującej:

- przebudowę budynku remizy strażackiej na świetlicę wiejską.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych tut. Urzędu Miejskiego w Białej Rynek 10 (pok. Nr 2 – parter).
W związku z powyższym, w terminie 14-tu dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego oraz wnieść uwagi i wnioski na piśmie.

Burmistrz Białej