Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji w dniu 10 września 2021 roku

Termin: 10.09.2021, g. 11:00

Miejsce: Urząd Miejski w Białej

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

  PDFProtokół Nr 16.2021.pdf

 4. 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2021 r. i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej / druk został przesłany w terminie wcześniejszym/ macja

  PDFZarządzenie Nr OR.0050.533.2021podpisany.pdf

 5. 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Biała za rok szkolny 2020/2021.

  PDFINFORMACJA OŚWIATA 2021.pdf

 6. 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. a. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Biała w roku szkolnym 2021/2022;

   PDFProjekt uchwały Nr XXI.254.2021 w sprawie średniej ceny paliwa.pdf

  2. b. zmian budżetu Gminy Biała na 2021 r.;

   PDFProjekt uchwały Nr XXI.255.2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2021 r..pdf

  3. c. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2021 -2028 ;

   PDFProjekt uchwały NR XXI.256.2021 w sprawie zmiany WPF Gminy Biała na lata 2021-2028.pdf

  4. d. ustalenie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2022 r.;

   PDFProjekt uchwały NR XXI.257.2021 w sprawie stawek podatku od nieruchomości.pdf

  5. e. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów;

   PDFProjekt uchwały Nr XXI.258.2021 w sprawie zmiany inkasentów podatku od nieruchomości.pdf

  6. f. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

   PDFProjekt uchwały NR XXI.259.2021 w sprawie zmiany inkasetów za odpady komunalne.pdf

  7. g. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

   PDFProjekt uchwały Nr XXI.260.2021 o zmianie uchwały z zakresu odbierania odpadów komunalnych..pdf

 7. 7. Podjęcie uchwały Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Białej w sprawie wyboru zastępcy komisji tej komisji.
 8. 8. Informacja o pozyskanych środkach pozabudżetowych, na realizację projektów i inwestycji np. sportowych, kulturowych, edukacyjnych itp./ temat z ramowego planu pracy Komisji Oświaty…)

  PDFInformacja o pozyskanych środkach pozabudżetowych.pdf

 9. 9. Informacja dotycząca zapobieganiu i rozprzestrzenianiu się wirusa sars cov 2 na terenie gminy Biała, oraz zakres profilaktycznie już przeprowadzonych i planowanych szczepień. / temat z ramowego planu pracy Komisji Oświaty…)
 10. 10. Informacja o ilości umów uprawniających najem socjalny lokali i stan tych lokali. ( temat z ramowego plany pracy Komisji Gospodarczej.)

  PDFInformacja o socjalnych lokalach mieszkalnych.pdf

 11. 11. Informacja przedstawiciela Nadleśnictwa Prószków dotycząca gospodarki leśnej, stanu drzewostanów, zalesiania i wycinki w lasach- posiedzenie wyjazdowe. ( temat z ramowego planu pracy Komisji Rolnictwa…)
 12. 12. Wolne wnioski.
 13. 13. Zakończenie posiedzenia.