Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej w Śmiczu

Nr. GKZP.6733.1.2013

Biała, 14-03-2013r.


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA  BIAŁEJ

   Na podstawie art.61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 51 ust. 3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 717z późn. zm.) zawiadamiam,  że w dniu 14-03-2013r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz  Pani Elżbiety Peszke zam. Śmicz 41, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi ŚMICZ, na działkach o nr ewid. gruntów:

dz. nr 866, 859, 737, 865 km.4 i obejmującej:

- rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej odcinek o średnicy 110mm i długości ok. 220mb., zakończony hydrantem p-poż, do zasilania zabudowy mieszkaniowej.

    Przedmiotowa decyzja została uzgodniona ze Starostą Powiatu, w zakresie gruntów rolnych. Niniejsza decyzja jest do wglądu wraz z załącznikiem mapowym w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych tut. Urzędu (pokój nr 2 parter) Rynek 10, 48-210 Biała, w godzinach urzędowania od 8.00 do 15.30.

Burmistrz Białej