Przejdź do treści strony WCAG

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2012

Uchwała Nr XIII.166.2012
Rady Miejskiej w Białej

 

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała.

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.z 2003 Nr 106 poz. 1002 zm. Dz.U. z 2004 r., Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959; Dz.U. z 2005 r., Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462; Dz.U. z 2006 r., Nr 249, poz. 1830; Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227; Dz.U. z 2009 r., Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753; Dz.U. z 2010 r., Nr 47, poz. 278, Dz.U. z 2011 r., Nr 230, poz. 1373) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:

§ 1.  Uchwala się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Robert Roden

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII.166.2012 
Rady Miejskiej w Białej 
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę."(art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych i gospodarskich, którego szczegółowe działania dotyczą psów i kotów. Na terenie Gminy Biała skala bezdomności zwierząt porównując z ubiegłych lat jest na ogół mała. Większość z nich są to zwierzęta odłowione na obszarach wiejskich. Zwierzęta bezdomne  to takie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich  właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały.  Program określa opiekę nad zwierzętami oraz zapobieganie ich bezdomności,  wysokość środków  finansowych przeznaczonych na realizację programu i jego nadzór.

2. Ilekroć w treści dokumentu występują pojęcia:

1) Podmiot - należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno- Handlowych-Wielobranżowych „GABI”, reprezentowane przez Gabrielę Bartoszek, które uzyskało zezwolenie na  prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Biała, zarówno spełnia wymagania z Uchwały Nr III.39.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na  prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, z którym zawarliśmy pisemną umowę Nr 1/2012 w dniu 2 stycznia 2012 r. dotyczącą działalności w zakresie ochrony zwierząt.

2) Program - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała.

3) Schronisko -  należy przez  to rozumieć Schronisko „S.O.S. dla Zwierząt” z siedzibą  Chorzów- Maciejkowice, jak i przytulisko pn. Fundacja "Mali Bracia" z siedzibą w Opolu (w przypadku zaistnienia sytuacji alarmowej, kiedy w/w schronisko będzie przepełnione).

4) Ustawa - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Rozdział 2.
CEL PROGRAMU

§ 2. 1. Celem Programu są:

1) Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi;

2) Zapobieganie bezdomności zwierząt.

Rozdział 3.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIE ICH BEZDOMNOŚCI

§ 3.  Zapewnianie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 niniejszego programu, właściwych warunków bytowania, zgodnie z ich podstawowymi potrzebami.

§ 4. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, polegająca na:

1) Ustaleniu miejsca (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno żyjące;

2) Dokarmianiu poprzez zakupienie karmy i zapewnienie wody pitnej w miejscach ich przebywania;

3) W miarę możliwości zapewnienia miejsca schronienia, w szczególności na okres zimowy;

4) Powyższe zadania zostaną zrealizowane przez pracowników Referatu Zamówień Publicznych, Rolnictwa i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Białej poprzez współpracę z: organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, podmiotem o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 niniejszego programu, jak i mieszkańcami Gminy Biała czującymi potrzebę opieki nad zwierzętami.

§ 5. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, o charakterze okresowym,  po wcześniejszym ogłoszeniu do publicznej wiadomości, przeprowadza się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.

2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla ich  życia i zdrowia, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

4. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

5. Informacje o akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt, podawane będą do publicznej wiadomości na stronę Biuletynu Informacji Publicznejwww.bip.biala.gmina.pl , na stronie internetowejwww.biala.gmina.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

6. Powyższe zadania zostaną zrealizowane przez podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1 niniejszego programu.

§ 6. 1. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarza weterynarii współpracującego ze schroniskiem, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt.3 niniejszego programu.

2. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli.

§ 7. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez prowadzenie działań  zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania, umieszczenie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej schroniska, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 niniejszego programu.

2. Powyższe zadanie zostaje zrealizowane przez podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1 niniejszego programu.

§ 8. 1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii z którym Gmina Biała  zawarła umowę  Nr 9/2012 w dniu 5 stycznia 2012 r.

2. Zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń.

3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.

4. Fakt i przyczynę uśmiercania ślepych miotów odnotowuje się w rejestrze prowadzonym przez pracowników Referatu Zamówień Publicznych, Rolnictwa i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Białej.

5. Zabiegi uśpienia ślepych miotów zostaną sfinansowane przez Urząd Miejski w Białej wyłącznie właścicielom zwierząt, którzy są mieszkańcami Gminy, po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu do Referatu Zamówień Publicznych, Rolnictwa i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Białej.

§ 9. 1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, następuje na podstawie oświadczenia zawartego przez Gminę z właścicielem gospodarstwa z miejscowości Wilków.

2. Transport zwierząt gospodarskich do wskazanego gospodarstwa zapewni podmiot o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 niniejszego programu.

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje lekarz weterynarii, z którym Gmina Biała podpisała umowę Nr 9/2012 w dniu 5 stycznia 2012 r.

Rozdział 4.
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

§ 11. 1. Koszt realizacji Programu, o którym mowa w niniejszej uchwale, ponosi Gmina Biała.

2. Wysokość środków  finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowego Programu wynosi: 15 000 zł.

3. Sposób wydatkowania tych środków odbywać się będzie na podstawie zawartych umów.

Rozdział 5.
NADZÓR NAD PROGRAMEM

§ 12. 1. Nadzór wraz z kontrolą nad prawidłowością wydatkowania środków na wskazane zabiegi związane z ochroną bezdomnych zwierząt należy do Referatu Zamówień Publicznych, Rolnictwa i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Białej.

2. Podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 niniejszego programu ma obowiązek prowadzić dokumentację wykonywanej działalności, przedłożyć dowody potwierdzające: miejsce i data schwytania zwierząt, dostarczenia ich do schroniska, rodzaj wykonanych zabiegów weterynaryjnych, umowy adopcyjne zwierząt - pracownikom Referatu Zamówień Publicznych, Rolnictwa i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Białej.

3. Partnerami współpracującymi w zakresie udzielenia informacji w realizacji programu są w szczególności: Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Policja oraz organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.